SJÖFS 2003:16 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om svensk isklass för trafik på Vänern

Ändringar

TSFS 2009:25

I kraft 2009-06-01. PDF 83 kB.

Upph. SJÖFS 2003:16.