TSFS 2009:136
Transportstyrelsens tillkännagivande om att avtal har slutits med erkända organisationer för genomförande av viss flaggstatstillsyn

Författningen upphävd 2010-06-01 genom TSFS 2010:101

Transportstyrelsen tillkännager med vilka erkända organisationer avtal träffats och som ger dessa organisationer rätt att genomföra besiktningar för utfärdande och förnyande av de certifikat som anges i respektive avtal.

Grundform

TSFS 2009:136

I kraft 2009-12-16. PDF 98 kB