TSFS 2009:63
Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för färd med tunga fordon

Författningen upphävd 2012-02-29 genom TSFS 2012:20

Dessa allmänna råd gäller prövning av ansökningar om undantag från bestämmelser om fordons eller fordonstågs vikt i 4 kap. 12 och 13 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket 19 samma förordning.

Grundform

TSFS 2009:63

I kraft 2009-07-02. PDF 120 kB

Ändringar

TSFS 2012:20

I kraft 2012-02-29. PDF 17 kB.

Upph. TSFS 2009:63.