SJÖFS 2006:17 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum

Ändringar

TSFS 2009:107

I kraft 2010-01-01. PDF 162 kB.

Ändr. 1 kap. 5–7 och 10 §§, 3 kap. 2, 4, 22 och 23 §§ samt 4 kap. 10 och 16 a §§.

TSFS 2010:13

I kraft 2010-04-01. PDF 83 kB.

Upph. SJÖFS 2006:17.