LFS 2007:27
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygburen radioutrustning

Författningen upphävd 2022-07-15 genom TSFS 2022:74

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid flygning i svensk flyginformationsregion (FIR), såvida detta inte strider mot tillämpliga föreskrifter för berört luftrum i en annan stat vars territorium delvis omfattas av svensk FIR.

Grundform

LFS 2007:27

I kraft 2007-09-01. PDF 73 kB

Ändringar

TSFS 2022:74

I kraft 2022-07-15. PDF 89 kB.

Upph. LFS 2007:27.