TSFS 2024:16
Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för färd med breda fordon och fordon med bred odelbar last

Dessa allmänna råd gäller prövning av ansökningar om undantag från bestämmelser om fordons eller fordonstågs bredd i 4 kap. 15 § trafikförordningen (1998:1276) och i lokala trafikföreskrifter meddelade med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 20 samma förordning.

Grundform

TSFS 2024:16

I kraft 2024-04-19. PDF 594 kB