TSFS 2009:62
Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för färd med långa fordon

Författningen upphävd 2024-04-19 genom TSFS 2024:17

Dessa allmänna råd gäller prövning av ansökningar om undantag från bestämmelser om fordons eller fordonstågs längd, lasten inräknad, i 4 kap. 17 § första stycket första meningen trafikförordningen (1998:1276) och i lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket 20 samma förordning.

Grundform

TSFS 2009:62

I kraft 2009-07-02. PDF 219 kB