Plan- och byggregler för vägar och spårbunden trafik

Transportstyrelsen har rätt att ställa tekniska krav på vägar, gator, järnvägar, spårvägar och tunnelbanor. 

Transportstyrelsens bemyndigande enligt plan- och byggförordningen (PBF) omfattar den fysiska infrastrukturen, broar, tunnlar samt utrustning och anordningar kopplat till järnvägar, tunnelbanor, spårvägar, vägar och gator. Våra byggregler innefattar föreskrifter och allmänna råd kopplat till följande egenskapskrav:

  • bärförmåga, stadga och beständighet
  • säkerhet i händelse av brand
  • skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
  • säkerhet vid användning
  • skydd mot buller.

Gällande föreskrifter

Det finns flera författningar som har meddelats utifrån vårt bemyndigande enligt PBF

TSFS 2018:57 och andra generationens eurokoder

Publiceringen av den andra generationens eurokoder har nu påbörjats av SIS. För att uppfylla Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:57) om tillämpning av eurokoder ska dock även fortsättningsvis den första generationens eurokoder och våra nationella val till dem i TSFS 2018:57 användas. Det är först när nationella val har gjorts av Transportstyrelsen till den andra generationens eurokoder och en ny författning med dessa val samt föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av den andra generationens eurokoder har tagits fram som den generationen kan tillämpas.

Syftet med att publicera den andra generationens eurokoder innan de kan börja tillämpas är att även aktörer som inte medverkar i någon av SIS:s kommittéer som hanterar eurokoderna ska kunna få tillgång till dem. På så sätt kan olika intressenter inom bygg- och anläggningssektorn sätta sig in i de nya eurokoderna innan de måste tillämpas för att uppfylla samhällets krav på bärförmåga, stadga och beständighet. Därigenom kan exempelvis utbildningsmaterial och uppdatering av programvaror förberedas i god tid innan det blir ett myndighetskrav att den andra generationens eurokoder ska tillämpas.

Forskning och innovation (FoI)

Vi upphandlar och utför Forsknings och utvecklingsprojekt (FoI) för att avgöra om det finns behov av nya krav eller ändring av gällande krav.

Pågående FoI-projekt

Projektbenämning Utförare
Underlag till nationella val (NDP) till EN 1992-1-1 Betongkonstruktioner Tyréns Sverige AB
Underlag till nationella val (NDP) till EN 1993-1-1, EN 1993-1-5 och EN 1993-1-8 (stålkonstruktioner) Pro Development i Sverige AB
Underlag till nationella val (NDP) till EN 1990 och till EN 1991-2 (Trafiklast på broar och andra anläggningar) Heikki Lilja Consulting Oy
Krav på korsningsutformning Movea Trafikkonsult AB
Underlag för nationella val (NDP) till EN 1999 Aluminiumkonstruktioner Torsten Höglund Handelsbolag

 Avslutade FoI-projekt

Projektbenämning Utförare

Krav på vägytans funktionella egenskaper

VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)

Definition av säkerhetszon

Movea Trafikkonsult AB

Säkerhetsmål för tunnlar

RiskTec Projektledning AB

LED-belysningens effekter på djur och natur med rekommendationer (Rapport)

Calluna

Utformningskrav på spårvägsanläggningar (Rapport)

VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)

Krav för att förhindra fallolyckor (Rapport)

VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)

Säkerhetskritiska parametrar vid vägutformning (Rapport)

Movea Trafikkonsult AB

Säkerhetsmål för
trafikanter i vägtunnlar, järnvägstunnlar och tunnelbana (Rapport)

WSP Sverige AB

Brandskyddslaget

RiskTec Projektledning AB

HPH Projekt AB

Ny kunskap som underlag till nya krav för att
säkerställa säker vägutformning med avseende på krängningsrisk i kurvor (rapport)

WSP Sverige AB

Litteraturstudie och kunskapssammanställning om eftergivliga belysningsstolpar i vägmiljön

VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)
Säkerhet vid användning – kravställande för
skyddsanordningar
VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)

Luftkvalitet i vägtunnlar – Konsekvens-utredning och förslag till nationellt riktvärde

WSP
Sverige AB

Slutrapport - Luftkvalitet i vägtunnlar, tilläggsuppdrag nationellt riktvärde

WSP

Second Opinion  - Luftkvalitet i vägtunnlar – konsekvensutredning och förslag på nationellt riktvärde

TØI (Transportøkonomisk Institutt).

Säkerhetsmål för plattformsrum

Brandskyddslaget, WSP, Risktec

Säkerhetsmål för plattformsrum del 2

Brandskyddslaget, Risktec

Kanter i cykelvägars tvärriktning 

VTI (Statens väg- och transportforskarinstitut)

Utvecklad basstandard för korta vägtunnlar och val av riskanalysmetod

WSP

Minimibredder på gång- och cykelbanor

Movea

Basstandardens förhållande till säkerhetsmål för vägtunnlar 
Riskbedömning basstandardtunnel 400 m
Bastunnel 400 m Bilaga C, konsekvensanalys
Bastunnel 400 m Appendix A-C, beräkningar konsekvensanalys

WSP

Kriterier och gränsvärden vid utrymning av vägtunnlar

WSP