Plan- och byggregler för vägar och spårbunden trafik

Transportstyrelsen har rätt att ställa tekniska krav på vägar, gator, järnvägar, spårvägar och tunnelbanor. Ansvaret innebär både att det ska tas fram föreskrifter och att en ny verksamhet byggs upp. Vid årsskiftet 2017-2018 ska det vara klart.

Transportstyrelsens bemyndigande enligt plan- och byggförordningen (PBF) omfattar den fysiska infrastrukturen, broar, tunnlar och utrustning och anordningar kopplat till vägar och/eller spårvägar. De krav som ska tas fram gäller ansvar kopplat till plan- och byggförordningen och rör därmed

  • bärförmåga, stadga och beständighet
  • säkerhet i händelse av brand
  • skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
  • säkerhet vid användning
  • skydd mot buller.

Kalender

DatumAktivitet
4 februari 2015 Branschträff

Tre nya föreskrifter

Tre nya föreskrifter ska tas fram. Den första är planerad att gå på remiss under december 2015 och handlar om tillämpningen av europeiska beräkningsregler (Eurokoder) med nationella val. Huvudleveransen, de tekniska kraven på vägar och järnvägar (två separata föreskrifter men med gemensamma delar), bedöms kunna gå på remiss i januari 2017.

Dialog och öppenhet

Projektet vill ha tydligt fokus på interaktivitet och öppenhet i processen. De vill upplevas som lyhörda och tillgängliga. Strategin är att ha tät samverkan med branschen, att på ett tydligt sätt bjuda in till dialoger och att ta emot bidrag.

Forskning och innovation (FoI)

Vi upphandlar och utför Forsknings och utvecklingsprojekt (FoI) för att avgöra om det finns behov av nya krav eller ändring av gällande krav.

Pågående FoI-projekt

Projektbenämning Utförare

LED-belysningens effekter på djur och natur med rekommendationer

Calluna

Krav på vägytans funktionella egenskaper

VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)
Cykel och gångbanors kvalitet; omfattningen av lokal
ojämnheter
VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)
Utformningskrav på spårvägsanläggningar VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)
Lokala ojämnheter - komfort - säkerhet VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)

 Avslutande FoI-projekt

Projektbenämning Utförare
Krav för att förhindra fallolyckor (Rapport) VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)
Säkerhetskritiska parametrar vid vägutformning (Rapport) Movea Trafikkonsult AB
Säkerhetsmål för
trafikanter i vägtunnlar, järnvägstunnlar och tunnelbana (Rapport)
WSP Sverige AB

Brandskyddslaget

RiskTec Projektledning AB

HPH Projekt AB

Ny kunskap som underlag till nya krav för att
säkerställa säker vägutformning med avseende på krängningsrisk i kurvor (rapport)
WSP Sverige AB
Litteraturstudie och kunskapssammanställning om eftergivliga belysningsstolpar i vägmiljön VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)
Säkerhet vid användning – kravställande för
skyddsanordningar
VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)

Har du frågor om Transportstyrelsens byggregler?

Kontakt:

Utredare Per Andersson 
E-post: per.andersson@transportstyrelsen.se
Telefon: 010-49 55 640

Utredare Karin Edvardsson
E-post: Karin.Edvardsson@transportstyrelsen.se
Telefon: 010-49 55 601

eller vag@transportstyrelsen.se