Längre fordonskombinationer

2022-12-08

Genom 4 kap. 17 f § trafikförordningen, som träder i kraft 1 september 2023, får Trafikverket och de kommunala väghållarna föreskriva att fordonståg med en längd upp till 34,5 meter får framföras på ett utpekat vägnät. Ett villkor är att fordonstågen uppfyller de föreskrifter som Transportstyrelsen meddelar.

Transportstyrelsen har inlett ett föreskriftsarbete för att ta fram särskilda krav på dessa fordon och fordonståg för att bibehålla en hög trafiksäkerhet på vägarna.