Föreskriftsarbete om de medicinska synkraven för innehav av körkort

2020-10-09

Transportstyrelsen ser över de föreskrifter som reglerar synkrav för den som vill ha körkort. Arbetet har försenats och vi räknar med att nya föreskrifter kan vara på plats 2024.

Transportstyrelsen har mellan åren 2018-2020 genomfört en översyn av de medicinska synkraven för innehav av körkort. Arbetet med översynen är avslutat och har resulterat i en slutrapport

Av slutsatserna i rapporten framgår att det i vissa delar är nödvändigt att revidera reglerna om syn i medicinföreskrifterna för att nå upp till minimikraven i körkortsdirektivet. Det finns också vissa delar i föreskrifterna som bör ändras av andra anledningar.

Det pågår därför ett föreskriftsarbete för att se över och revidera kapitlen om syn i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Den preliminära tidplanen för föreskriftsarbetet var att föreskrifterna skulle träda ikraft under slutet av 2022, men tyvärr har vi blivit tvungna att revidera tidplanen. Föreskrifterna planeras istället att träda ikraft under första halvåret av 2024.

Det finns flera anledningar till att arbetet är försenat, till exempel har det under arbetets gång visat sig att många av frågeställningarna är mer komplicerade och tar längre tid att utreda än vad vi hade räknat med. Sedan har både coronapandemin och Octopusutredningen (felaktiga bedömningar av resultat från synfältsundersökningar) krävt mycket resurser, vilket i sin tur har försenat föreskriftsarbetet ytterligare.

Transportstyrelsens sida om felaktiga bedömningar av resultat från synfältsundersökningar.

Planerat ikraftträdande: under första halvåret av 2024.

Kontaktperson: Åsa Ericson, utredare sektion trafikantregler
Mejl: asa.ericson@transportstyrelsen.se