Föreskriftsarbete om de medicinska synkraven för innehav av körkort

2020-10-09

Transportstyrelsen ser över de föreskrifter som reglerar synkrav för den som vill ha körkort. Vi räknar med att nya föreskrifter kan vara på plats hösten 2024.

Transportstyrelsen har mellan åren 2018-2020 genomfört en översyn av de medicinska synkraven för innehav av körkort. Arbetet med översynen är avslutat och har resulterat i en slutrapport

Av slutsatserna i rapporten framgår att det i vissa delar är nödvändigt att revidera reglerna om syn i medicinföreskrifterna för att nå upp till minimikraven i körkortsdirektivet. Det finns också vissa delar i föreskrifterna som bör ändras av andra anledningar.

Det pågår därför ett föreskriftsarbete för att se över och revidera kapitlen om syn i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Ett förslag om nya synkrav för körkort skickades hösten 2023 på remiss till berörda myndigheter, organisationer och intressenter remiss.

Efter genomgång av remissynpunkter har Transportstyrelsen valt att göra vissa justeringar. En omremiss har därför skickats ut i mars 2024.

Planerat ikraftträdande: Hösten 2024.

Kontakt
Mejl: Foreskriftersyn@transportstyrelsen.se

Frågor och svar om förslaget

Allmänna frågor

Medicinföreskrifternas krav om syn har funnits i många år och efter en översyn av kraven har Transportstyrelsen sett ett behov av att revidera reglerna.

En översyn har visat att föreskrifternas regler om syn på några ställen inte uppfyller körkortsdirektivets minimikrav, en ändring är därför nödvändig.

Översynen visade också att medicinföreskrifterna ställer högre krav på synfältet än vissa andra länder i Europa med hög trafiksäkerhet. Vi har därför sett behov av att revidera reglerna för synfältet.

Vi har också sett att vi behöver förändra reglerna för den grundläggande synundersökningen, den som alla som ansöker om körkortstillstånd behöver genomgå.

De största skillnaderna i förslaget rör regler för synfält och regler för den grundläggande synundersökningen.

Förslaget innebär bland annat att:

 • Fler personer kan komma att klara synfältskraven, eftersom vi föreslår ändrade krav på synfältet, både för lägre och högre behörigheter.
 • Vid misstanke om synfältsnedsättningar ska både det centrala och det perifera synfältet kontrolleras med ett Estermanprogram (eller likvärdigt program). Idag krävs att det centrala synfältet kontrolleras med statisk tröskelperimetri.
 • Den grundläggande synundersökningen ska innehålla mätning av synskärpa och uppgifter om personens sjukdomshistorik. Idag innehåller synundersökningen mätning av synskärpan och screening av synfältet med en grov undersökningsmetod.
 • De som får utfärda det grundläggande synintyget är läkare och optiker. Idag får synintyget utfärdas av läkare, optiker, oftalmologassistent, ortoptist, optometritekniker, ögonsjuksköterska, den som är anställd hos optiker eller vid trafikskola och som har gått en utbildning för att bli synprövare.

Föreskriftsarbetet om syn omfattar många olika delar, vilket innebär att en stor och tidskrävande utredning har varit nödvändig.

Föreskrifterna beräknas träda i kraft hösten 2024.

Det pågår två skilda arbeten (ett föreskriftsarbete och ett regeringsuppdrag).

 • Föreskriftsarbetet handlar om vilka synkrav som ska gälla för alla för att man ska få ha körkort. Tiden för när de nya synreglerna beräknas träda i kraft är hösten 2024.
 • Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att dessutom utreda förutsättningarna för körprov i trafik vid bedömning av undantag från de medicinska kraven för den som har synfältsbortfall. Uppdraget om eventuellt körprov ska redovisas till regeringen senast den 15 juni 2025.

Sammanfattningsvis handlar alltså föreskriftsarbetet om de faktiska synkraven som alla måste uppfylla för att få ha ett körkort, medan regeringsuppdraget handlar om undantag från synkraven för körkort.

Det finns flera anledningar till att vi har skjutit på ikraftträdandet till hösten 2024 istället för våren 2024.

 • Eftersom föreskriftsförslaget är så pass omfattande anser vi att remisstiden behöver vara längre än normalt så att alla som vill har möjlighet att lämna synpunkter.
 • Förslaget behöver anmälas till EU-kommissionen på grund av tekniska krav. En sådan anmälan tar 3–6 månader och kan inte göras innan förslaget har varit på externremiss.
 • Förslaget innebär en stor omställning för landets optikbutiker och trafikskolor. Vi anser att det är viktigt att det finns en viss förberedelsetid från det att förslaget har beslutats till dess att det träder i kraft.
 • Förslaget innebär också att det krävs en förändring av flera digitala blanketter och viss teknikutveckling. Det slutliga arbetet med detta kan inte göras innan förslaget har beslutats och det krävs därför en viss tid mellan beslut och ikraftträdande.  

De medborgare som berörs av föreslagna förändringar är:

 • De som ansöker om körkortstillstånd för lägre och högre behörigheter. Uppskattningsvis handlar det om 320 000 personer årligen.
 • Körkortshavare som av någon anledning utreds av Transportstyrelsen för sin syn. Det kan till exempel handla om personer med progressiva ögonsjukdomar (sjukdomar som försämras över tid). Uppskattningsvis handlar det om 2 000 personer årligen.
 • Medborgare med synfältsnedsättningar som inte uppfyller dagens synfältskrav, men som uppfyller kraven enligt den föreslagna regleringen. Uppskattningsvis har omkring 1 000 personer per år fått avslag eller fått sitt körkort återkallat. Samtliga kommer inte uppfylla de nya kraven, men vi bedömer att många av dessa personer kommer att göra det.
 • Medborgare med nystagmus (ofrivilliga ögonrörelser), monokulärt seende, väsentligt nedsatt syn på ett öga eller dubbelseende som inte uppfyller dagens synkrav, men som uppfyller kraven enligt den föreslagna regleringen. Uppskattningsvis har färre än 50 personer per år fått avslag eller fått sitt körkort återkallat på grund av något av dessa tillstånd. Vi kan inte bedöma hur många av dessa personer som kommer uppfylla de nya kraven.

För att få ett synintyg utfärdat kommer du att behöva vända dig till en optiker eller läkare. Idag är det också möjligt att vända sig till en trafikskola. Synundersökningen kommer inte längre innehålla en screening av synfältet. Istället ska du svara på frågor om din sjukdomshistorik, t.ex. om du har någon ögonsjukdom.

Du kommer kunna vända dig till en optiker eller en ögonläkare för att få din synfältsundersökning gjord. Idag behöver du vända dig till en ögonläkare.

Synfält

När reglerna för synfält togs fram fanns det goda grunder för de krav som infördes. Samtidigt har vi kunnat se att vissa länder under flera års tid har haft lägre synfältskrav än Sverige. Dessa länders tillämpning tyder på att de lägre kraven inte har påverkat trafiksäkerheten negativt. Vi föreslår därför att kraven i Sverige justeras så att det mer liknar dessa länders krav.

Nej, du får inte tillbaka ditt körkort automatiskt. För att få ditt ärende prövat utifrån föreslagna gränsvärden för synfält måste du ansöka om körkortstillstånd när de föreslagna reglerna har trätt i kraft.

Mot bakgrund av att kraven gällande synfält är på väg att ändras och att arbetet med de nya föreskrifterna nu är i sitt slutskede, har Transportstyrelsen nyligen börjat ta hänsyn till detta i undantagshanteringen. Ett antal personer har beviljats undantag från de nuvarande synfältskraven, eftersom de har kunnat visa att de uppfyller de medicinska krav som myndigheten föreslår i det pågående föreskriftsarbetet.

Om du beviljas undantag innebär det inte att du per automatik får ett giltigt körkort. Efter ett beslut om undantag från de medicinska kraven om syn behöver du ansöka om körkortstillstånd hos Transportstyrelsen. Då prövas din ansökan utifrån din personliga lämplighet och dina medicinska förhållanden i övrigt. För mer information om hur du söker körkortstillstånd se:

Körkortstillstånd - TRansportstyrelsen.

De regler som finns idag gäller tills nya regler har trätt i kraft. Vi måste därför bedöma dig utifrån dagens regler. Det skulle kunna innebära att du får ditt körkort återkallat.

De gränsvärden som vi föreslår ligger på en liknande nivå som kraven i Norge och Storbritannien. Dessa länder har en hög trafiksäkerhet och vi ser ingen anledning till att risken för trafikolyckor skulle öka i Sverige med föreslagen reglering.

Vi är medvetna om att föreskriftsförlaget kan framstå som komplicerat, men det är viktigt att reglerna kan tillämpas så att lika fall behandlas lika. Därför behöver reglerna vara detaljerade. För att underlätta förståelsen av föreskrifterna har vi tagit fram kompletterande upplysningar som på ett tydligt sätt förklarar innebörden av reglerna. När föreskrifterna är beslutade kommer de kompletterande upplysningarna finnas på vår webbsida.

Ja, förslaget innebär att optiker får utfärda fler synintyg än idag. Bland annat föreslås optiker få utfärda synintyg för körkortshavare som regelbundet behöver lämna in resultat av en perimetriundersökning till Transportstyrelsen.

För att en sådan lösning ska bli möjlig krävs förändringar på lag- och förordningsnivå. Lag och förordning beslutas av riksdag och regering och det är därför inget som Transportstyrelsen kan hantera i ett föreskriftsarbete.

Transportstyrelsen har efter beslut från regeringen den 12 oktober fått ett regeringsuppdrag att utreda förutsättningarna för ett praktiskt körprov för personer med synfältsbortfall. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2025.

Transportstyrelsen bedömer att många, men inte alla, med mindre synfältsnedsättningar kan komma att uppfylla de föreslagna synfältskraven. För att få ditt ärende prövat mot de nya kraven kan du ansöka om körkortstillstånd när de föreslagna reglerna har trätt i kraft.

Det finns även möjlighet att ansöka om undantag. För mer information se fråga om undantag nedan.

Synundersökning

Vi har konstaterat att Transportstyrelsen inte har befogenhet att säkerställa kompetensen hos anställda vid trafikskolor på det sätt som görs idag. Reglerna måste därför ändras. Vi föreslår därför att de som får utfärda synintyg framöver är läkare och optiker.

Nej, du behöver inte göra en ny synundersökning. De regler som finns idag gäller tills nya regler har trätt i kraft. Det innebär att vi kan bedöma din syn utifrån den synundersökning som du har gjort på trafikskolan. Om vi behöver mer information i ditt ärende kommer du att få ett brev om det.

Vi har konstaterat att Transportstyrelsen inte har befogenhet att säkerställa kompetensen hos anställda vid trafikskolor på det sätt som görs idag. Reglerna måste därför ändras. Vi föreslår därför att de som får utfärda synintyg framöver är läkare och optiker.

Transportstyrelsen har inte utrett frågan om återkommande synundersökningar för lägre behörigheter. Ett viktigt skäl till det är att det regleras i lag och förordning. Lag och förordning beslutas av riksdag och regering och det är därför inget som Transportstyrelsen kan hantera i ett föreskriftsarbete.

Kontrastkänslighet, bländningskänslighet och mörkerseende

Av körkortsdirektivet framgår att kontrastkänslighet, mörkerseende och bländningskänslighet ska uppmärksammas i de fall det finns misstanke om att synkraven inte uppfylls. För att uppfylla direktivets krav måste dessa uppgifter finnas med i det utökade synintyget.

Den bedömningen måste ögonläkaren och Transportstyrelsen göra i varje enskilt fall. Men av förslaget framgår att nedsättningen måste vara så pass allvarlig att den påverkar förmågan att köra bil på ett trafiksäkert sätt. Många får nedsatt kontrastkänslighet och ökad bländningskänslighet när de blir äldre, men sådan normal nedsättning påverkar oftast inte förmågan att köra bil.

Progressiv ögonsjukdom

En progressiv ögonsjukdom är en sjukdom som försämras över tid. Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är det därför viktigt att följa upp tillståndet.

Förslaget innebär att majoriteten av de synintyg som vi efterfrågar under pågående körkortsinnehav kommer att kunna utfärdas av optiker. Det leder till att ögonsjukvården inte i lika stor omfattning som idag behöver lägga tid på att utfärda dessa synintyg. Det borde också innebära att det blir lättare för personer med progressiva ögonsjukdomar att få tid synundersökningen.

Vi har även utrett om det skulle vara möjligt att låta hälso- och sjukvården omhänderta den regelbundna uppföljning av personer med progressiv ögonsjukdom som krävs enligt körkortsdirektivet. Men vi kan med ett sådant förfarande inte säkerställa att kraven i körkortsdirektivet uppfylls och därför måste Transportstyrelsen fortsätta att regelbundet efterfråga synintyg för personer med progressiva ögonsjukdomar.