Ändring i Transporstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:54) om kontrollbesiktning

Ändring av föreskrifter med anledning av eCall

Bakgrunden till föreskriftsarbetet är att EU-direktiv 2014/45/EU har ändrats genom direktiv (EU) 2021/1717. Ändringen i direktivet avser uppdatering av vissa bestämningar av fordonskategorier och tillägg av eCall till förteckningen över komponenter som ska provas, provningsmetoder, orsaker till underkännande och bedömning av brister i bilagorna I och III till det direktivet. Det ursprungliga direktivet är idag införlivat i Sverige genom bland annat Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning (TSFS 2017:54). Dessa behöver nu revideras för att vi ska uppfylla våra internationella åtaganden som ska vara införlivade den 27 september 2022. 

Arbetet kommer att pågå under våren 2022 och nya ändrade föreskrifter planeras träda i kraft i juni/juli 2022.

Kontaktuppgifter

Mats Nygren
mats.nygren@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!