Aktuellt internationellt arbete

Transportstyrelsen bistår regeringen i internationellt samarbete. Vi deltar i EU-arbetet genom kommittéer, rådsarbeten och expertgrupper. I FN är vi aktiva inom IMO (International Maritime Organization).

Vad vi gör inom EU

Följande prioriterade områden arbetar rådsarbetsgruppen för sjöfartsfrågor med:

 • Förslaget till förordning om marknadstillträde till hamnar.
 • Förslag till direktiv om yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfarten.
 • Översyn av lagstiftning för passagerarfartygssäkerhet

För den prioriterade frågan Översyn av lagstiftning för passagerarfartygssäkerhet har kommissionen initierat en översyn av lagstiftningen kring passagerarfartygssäkerhet. För Sverige är det här ett prioriterat område som kommer stå i fokus en tid framöver. Själva översynen har avslutats och kommissionen lägger nu konkreta lagförslag för att ta om hand slutsatserna.

Läs mer: Ändringarna i regler om passagerarfartygssäkerhet

EU kontaktperson

Cecilia Lind Rådsarbetet, översyn passagerarfartygsäkerhet, COSS

Vad vi gör inom IMO

Facilitation Committee (FAL)

IMO:s kommitté för förenkling av formaliteterna i internationell sjöfart arbetar med förenklingar av formaliteter inom internationell sjöfart, bland annat avseende dokumenthantering. FAL sammanträder 1 gång per år.

De senaste åren har arbete pågått för att revidera FAL-konventionen, det arbetet är nyligen avslutat. Prioriterade områden är:

 • Single window för sjöfarten.
 • Användandet av elektroniska certifikat.
 • Utarbetandet av riktlinjer rörande åtgärder för att skydda sig mot cyberhot.

Marine Environmental Protection Committee (MEPC)

IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön utarbetar konventioner och konventionsändringar med syfte att skydda den marina miljön från föroreningar från fartyg. Kommittén arbetar med frågor som rör olika åtgärder för att minska utsläppen av skadliga ämnen till luften och vattnet, t.ex. svavel- och kväveutsläpp, utsläpp av olja och andra kemikalier, toalettavfall och fast avfall etcetera. Kommittén arbetar även med att minska spridningar av främmande organismer som följer med fartygs barlastvatten. Kommittén sammanträder två gånger per år. Till sin hjälp har MEPC två underkommittéer: PPR och CCC.

Sverige deltar aktivt i arbetet. Speciellt prioriterat är frågor relaterat till:

 • Barlastvattenkonventionen. Konventionen träder ikraft den 8 september 2017. Det finns ännu en del utestående frågor kring den praktiska implementeringen av konventionen och Sverige deltar i olika konstellationer inom IMO och andra samarbetsorgan för att säkerställa en harmoniserad tillämpning av konventionen.
 • Åtgärder för att minska sjöfartens utsläpp av växthusgaser. Diskussionerna rör fartygs energieffektivitet, framtagandet av operationella och/eller marknadsbaserade styrmedel och framtagandet av en strategi för att minska växthusgasutsläppen. En strategi förväntas slutligt antas 2018.
 • Harmoniserad implementering av de nya bestämmelserna om svavelinnehåll i fartygsbränsle. Från den 1 januari 2020 får fartygsbränsle inte innehålla mer än 0,5 % svavel. Det finns en osäkerhet i hur det nya bestämmelserna ska implementeras och Sverige deltar i arbetet för att säkerställa en så smidig övergång som möjligt till användningen av 0,5%-igt bränsle.
 • Östersjöns ansökan som kväveutsläppskontrollområde (NECA). MEPC 70 godkände i princip ansökan om att Östersjön och Nordsjön ska utses till NECA-område. Det slutliga beslutet förväntas tas på MEPC 71 i juli 2017. Beslutet att utse dessa områden till NECA innebär att nya fartyg byggda efter den 1 januari 2021 kommer att behöva ha reningsutrustning ombord.

Maritime Safety Committee (MSC)

IMO:s kommitté för sjösäkerhet utarbetar konventioner och konventionsändringar med syfte att höja sjösäkerheten. Kommittén arbetar med navigationshjälpmedel, konstruktion och utrustning av fartyg, bemanning av fartyg, regler för undvikande av kollision, hantering av farligt gods, procedurer och krav rörande sjösäkerhet, sjökortsinformation, loggböcker, olycksutredningar, sjöräddning och andra frågor som har direkt koppling till sjösäkerhet. Till sin hjälp har kommittén sju underkommittéer: SDC, SSE, NCSR, HTW, CCC, III och PPR. MSC sammanträder två gånger per år.

För svensk del är framför allt följande frågor prioriterade:

 • Funktions- och målbaserade krav (Goal Based Standards (GBS)). Arbete pågår för att skapa förutsättningar för att all regelutveckling inom IMO ska ske mål- och funktionsbaserat. Sverige har erfarenhet från GBS på nationell nivå och deltar aktivt i det internationella arbetet.
 • Cybersäkerhet. Arbete pågår för att ta fram en riktlinje för hur man ska skydda navigationsutrustningen och IT-system ombord på fartyg samt utrustning i hamnar mot cyberattacker.
 • Ändring av regel II-1/6 i SOLAS (R-värdet). Diskussion pågår kring vad R-värdet för fartyg med max 2000 passagerare ombord ska bestämmas till.
 • Ny kod om industriel personnel. MSC har beslutat att en ny kod ska utarbetas som rör de personer som arbetar till havs på vindkraftsanläggningar eller offshoreanläggningar och som inte faller in i de vanliga kategorierna passagerare eller besättning.

IMO kontaktpersoner 

Helén Johansson   FAL-kommitén
Andrea Ahlberg MEPC
Marina Angsell MSC