Ändringar i SJÖFS 2001:12 och SJÖFS 2001:13 om mottagning av avfall från fartyg samt fritidsbåtar

2022-07-06

Transportstyrelsen har inlett ett föreskriftsprojekt med syfte att göra nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2001:12) om mottagning av avfall från fartyg samt Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2001:13) om mottagning av avfall från fritidsbåtar.

Europaparlamentet och rådet utfärdade den 17 april 2019 direktiv 2019/883/EU om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om ändring av direktiv 2010/65/EU och upphävande av direktiv 2000/59/EG.

Direktivet innebär ändrade krav på hamnars avfallsmottagning och behöver införlivas i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2001:12) om mottagning av avfall från fartyg samt Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2001:13) om mottagning av avfall från fritidsbåtar. Ändringarna skulle ha varit implementerade den 28 juni 2021 men är försenade, ikraftträdandedatum kommer att bli samtidigt som ändringar i lag 1980:424 och förordning 1980:789 träder ikraft, troligtvis under våren 2023. Befintlig författning fortsätter att gälla tills vidare. Föreskrifterna kommer att nytryckas som Transportstyrelsens föreskrifter.

Planerad externremiss

Föreskrifter om industri- och handelshamnar (SJÖFS 2001:12) låg ute på remiss till den 26 augusti 2022. För att ta del av remissen, se Mottagning av avfall från fartyg.

Föreskrifter om fritidsbåtshamnar (SJÖFS 2001:13) planeras skickas på externremiss under slutet av 2022.

Planerat ikraftträdande

Förväntat ikraftträdande är den 15 april 2023.

Kontakt

Om ni har frågor med anledning av författningsändringarna är ni välkomna att kontakta:

Stina Paulin, handläggare
stina.paulin@transportstyrelsen.se
010-495 32 07

Annika Lindell, handläggare
annika.lindell@transportstyrelsen.se
010-495 36 99

Till toppen