Ändringar i SJÖFS 2001:12 och SJÖFS 2001:13 om mottagning av avfall från fartyg samt fritidsbåtar

2020-05-12

Transportstyrelsen har inlett ett föreskriftsprojekt med syfte att göra nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2001:12) om mottagning av avfall från fartyg samt Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2001:13) om mottagning av avfall från fritidsbåtar.

Europaparlamentet och rådet utfärdade den 17 april 2019 direktiv 2019/883/EU om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om ändring av direktiv 2010/65/EU och upphävande av direktiv 2000/59/EG.

Direktivet innebär ändrade krav på hamnars avfallsmottagning och behöver införlivas i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2001:12) om mottagning av avfall från fartyg samt Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2001:13) om mottagning av avfall från fritidsbåtar. Ändringarna skulle ha varit implementerade den 28 juni 2021 men är försenade. Förslaget kommer att skickas på remiss i början av 2022 och nytt datum för ikraftträdande är troligtvis 1 juli 2022. Befintlig författning fortsätter att gälla tills vidare. Föreskrifterna kommer att nytryckas som Transportstyrelsens föreskrifter.

Planerad externremiss

Föreskrifter om industri- och handelshamnar (SJÖFS 2001:12) planeras skickas på externremiss i mars/april 2022.

Föreskrifter om fritidsbåtshamnar (SJÖFS 2001:13) planeras skickas på externremiss i maj/juni 2022.

Planerat ikraftträdande

Det är oklart när föreskrifterna kommer träda i kraft då vi inväntar besked från Regeringskansliet när ändringar till lag och förordning träder ikraft.

Kontakt

Om ni har frågor med anledning av författningsändringarna är ni välkomna att kontakta:

Stina Paulin, handläggare
stina.paulin@transportstyrelsen.se
010-495 32 07

Annika Lindell, handläggare
annika.lindell@transportstyrelsen.se
010-495 36 99

Till toppen