Aktuellt internationellt arbete

På den här sidan hittar du information om vilka frågor som just nu förhandlas eller diskuteras i de internationella organen inom sjöfarten. Frågor som så småningom kan komma att leda till nya eller ändrade nationella regler i Sverige. 

Alla förhandlingar förbereds grundligt, där Transportstyrelsen samlar in synpunkter från interna experter, branschen och andra intressenter, och sammanställer dem till svenska ståndpunkter. Ståndpunkterna stäms sedan av med och godkänns av regeringen innan de kan föras fram på ett möte. Utöver de ståndpunkter som gäller en viss individuell sakfråga har Sverige ett antal fasta prioriterade frågor som vi alltid tar med oss in i en förhandling, bland annat hållbarhet, jämställdhet och teknikneutralitet.

IMO

  • Klimatfrågan på IMO: Diskussionen inom IMO fortsätter med ökad intensitet om hur ett globalt styrmedel (bränsleskatt, utsläppshandelssystem eller liknande) kan utformas. Man jobbar bland annat med att revidera den initiala växthusgasstrategin och dess utsläppsmål. Revideringen ska vara färdig senast våren 2023. Det finns ett brett stöd för att fasa ut växthusgasutsläpp från internationell sjöfart till 2050, men det finns olika uppfattningar om målet ska vara absolut eller netto-noll (klimatkompensation). Det finns också relativt stort stöd för att införa delmål till 2030 och 2040. Klimatfrågan, både inom EU och inom IMO, kommer fortsatt att kräva betydande förhandlingsinsatser från svensk sida.

  • Tvättvatten från skrubbrar: IMO:s miljökommitté (MEPC) har fattat beslut om riktlinjer för hur tvättvattnet från skrubbrar som renar svavelutsläpp ska hanteras så att den marina miljön inte förorenas. Frågan är viktig för Sverige och EU då bl.a. Östersjön är känslig. Transportstyrelsen har tillsammans med Havs- och Vattenmyndigheten fått regeringsuppdrag i frågan (del två pågår).  

  • Alternativa bränslen: Arbetet med att ta fram riktlinjer för alternativa bränslen (t.ex. LNG, metanol och bränsleceller) fortsätter på IMO. De riktlinjer som IMO har kommit längst med är de för LPG. Det pågår också ett arbete med att ta fram regler för destillatbränslen med låg flampunkt (<60°C). Andra bränslen som man börjat arbeta med är vätgas och ammoniak. Sverige är generellt mycket positivt till allt arbete som omfattar alternativa bränslen och vi deltar aktivt i dessa arbetsgrupper.

  • Transport av fordon med alternativ framdrift (AFV): Frågan inkluderar regler både för alternativ framdrift och för laddning ombord. Frågan är viktig för Sverige främst med tanke på det stora antalet ro-ro-passagerarfartyg i landet. Både nya och existerande fartyg kommer att beröras av de nya reglerna.

  • Brand och säkerhet på Ro-ro-fartyg: Arbetet med att ta fram regler och riktlinjer för att minimera risker och konsekvenser av en brand på ro-ro-däck fortsätter inom IMO. Sverige är aktivt i frågan som är högt prioriterad för oss, främst med tanke på det stora antalet ro-ro-passagerarfartyg i Sverige.

  • Autonoma fartyg: Samtliga berörda kommittéer har fattat beslut om nya arbetspunkter relaterade till MASS (Maritime Autonomus Surface Ships). En kommittégemensam arbetsgrupp har också inrättats för att behandla övergripande frågor. Sverige har deltagit aktivt i arbetet, dels genom ordförandeskap i arbetsgruppen under MSC (nu även den kommittégemensamma arbetsgruppen), dels genom inventeringen av regler för fartygskonstruktion samt genom undersökningen av vilka sjövägsregler (COLREG) som utgör ett hinder för autonom sjöfart. Det står klart att autonom sjöfart under en överskådlig framtid kommer att behöva samsas med konventionell sjöfart, vilket med all säkerhet kommer leda till situationer som sjöfarare inte behövt hantera tidigare.

  • Val av ny generalsekreterare för IMO: Under 2023 kommer ny generalsekreterare för IMO att väljas. I egenskap av rådsmedlem kommer Sverige att kunna rösta i valet. Kandidaturerna har börjat inkomma och Transportstyrelsen kommer tillsammans med Regeringskansliet att bereda dessa inför valet.

  • Gemensam ILO/IMO arbetsgrupp om sexuella övergrepp och trakasserier till sjössSom en av åtta stater kommer Sverige att delta i den gemensamma ILO/IMO-arbetsgruppen som tillsatts för att komma tillrätta med problemet om sexuella övergrepp och trakasserier till sjöss. Arbetet är i linje med svenska jämställdhetsmål och kommer att bedrivas i samarbete med Sjöfartsverket.

EU

Sverige tog över ordförandeskapet i EU-rådet (även kallat ministerrådet) efter Tjeckien den 1 januari 2023. Ordförandeskapet innebär att Sverige under sex månader kommer att planera och leda arbetet i ministerrådet samt företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner. Det är ordförandeskapet som ansvarar för att förhandlingsarbetet i rådet drivs framåt, bl.a. genom utarbetande av kompromissförslag.

Under 2022 förhandlades alla akter inom lagstiftningspaketet Fit for 55, som har som mål att minska EU:s utsläpp av växthusgaser med 55 procent till 2030. Det svenska ordförandeskapet fokuserar nu på nästa steg i lagstiftningsprocessen, dvs. att genomföra förhandlingar med EU-institutionerna (s.k. triloger) om de rättsakter som ingår i paketet bland annat Fuel EU Maritime och AFIR.

Här kan du läsa mer om de svenska prioriteringarna under ordförandeskapet: The Swedish Presidency.

Övrigt

Rysslands invasion av Ukraina: Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 föranleder fortsatt stor aktivitet i det internationella arbetet. Både luftfart och sjöfart omfattas av EU:s sanktionspaket.