Nya föreskrifter om hamnskydd

2022-05-13

Transportstyrelsen har gjort ett nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2007:1) om hamnskydd, vilket har resulterat i författningen TSFS 2022:21.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/65/EG av den 26 oktober 2005 om ökat hamnskydd ger ingen möjlighet till översiktliga skyddsutredningar av hamnar utan alla hamnar ska utföra fullständiga skyddsutredningar. Lagen (2006:1209) om hamnskydd öppnar däremot för att begränsade hamnskyddsutredningar får göras. Detta har medfört att de föreskrifter som gäller på området, SJÖFS 2007:1, även ger möjlighet för en hamn att utföra begränsade hamnskyddsutredningar.

Olika terminologi används i lagen och föreskrifterna, begränsad respektive översiktlig skyddsutredning, men innebörden i begreppen är densamma.

Sverige har fått anmärkningar från Europeiska kommissionen på att föreskrifterna inte överensstämmer med direktivets krav. Kommissionen vill att vi tar bort möjligheten för hamnar att utföra översiktliga skyddsutredningar ur föreskrifterna.

För att komma till rätta med kommissionens anmärkningar har nuvarande föreskrifter Sjöfartsverkets föreskrifter (2007:1) om hamnskydd upphävts och ersatts av ett nytryck i TSFS. I nytrycket har Transportstyrelsen omarbetat de delar som handlar om en översiktlig utredning. Vi har även reviderat förslaget till föreskrifter i sin helhet på ett redaktionellt plan för att säkerställa att dess struktur, språk och innehåll är tydligt, lättförståeligt och adekvat.

Ikraftträdande

Transportstyrelsens föreskrifter om hamnskydd (TSFS 2022:21) träder i kraft den 1 juni 2022.
I och med Transportstyrelsens nytryck så upphävs Sjöfartsverkets föreskrifter  (SJÖFS 2007:1) om hamnskydd.

Kontakt

Om ni har frågor med anledning av föreskrifterna är ni välkomna att kontakta:

Siv Thorsköld, regelhandläggare
telefon: 010-495 37 29
e-post: siv.thorskold@transportstyrelsen.se

Ta del av de nya föreskrifterna på vår regelwebb:

TSFS 2022:21

Transportstyrelsens föreskrifter om hamnskydd

Till toppen