Nya föreskrifter om lotsning

2022-11-15

Transportstyrelsen har publicerat nya föreskrifter om lotsning, TSFS 2022:94. Föreskrifterna träder i kraft den 1 december 2023.

Arbetet med revidering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lotsning, TSFS 2017:88 påbörjades 2017. Behovet av ett mer riskbaserat regelverk hade då identifierades. Vidare hade sjöfartsbranschen uttryckt att lotsningsreglerna till viss del har blivit omoderna, eftersom de inte har följt sjöfartens utveckling på fyrtio år: fartyg har blivit säkrare, trafikbilden har förändrats till att omfatta fler och större fartyg, nya laster har tillkommit t.ex. LNG, Liquefied Natural Gas samt att farleder har förbättrats genom muddring, förbättrad utmärkning och noggrannare sjömätning.

En riskbedömning av samtliga lotsleder har genomförts bestående av en kvantitativ och kvalitativ del där en rad olika parametrar har vägts samman för att avgöra lotsledens risk. Även fartygen har deltas in i olika risknivåer utifrån fartygens konstruktion, last och bunker. Risknivåerna läggs sedan samman och den samlade risknivån ligger till grund för bedömningen om en befälhavare är lotspliktig eller inte.

Transportstyrelsen har tagit in åsikter gällande regelförslaget och informerat om arbetet.

2020 skickades föreskriftsförslag och konsekvensutredning på remiss. Ca 60 remissinstanser svarade. Under 2021 fortsatte dialogen om eventuella justeringar av föreskriftsförslaget med Sjöfartsverket vilket resulterade i en ny remittering maj 2022. Även denna remiss genererade ca 60 svar.

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av föreskrifterna är ni välkomna att kontakta:

Johan Skogwik,
chef sektionen för sjötrafik
Telefon: 010-495 3337
E-post: johan.skogwik@transportstyrelsen.se

Joakim Lindvall, sakkunnig
Telefon: 010-495 6524
E-post: joakim.lindvall@transportstyrelsen.se

Ta del av den nya författningen

  • TSFS 2022:94 Transportstyrelsens föreskrifter om lotsning