Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg

2022-05-13

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg, vilket har resulterat i författningen TSFS 2022:24.

MEPC 71 antog slutligt de konventionsändringar som innebär att Östersjön och Nordsjön utnämndes till kväveutsläppskontrollområden (NECAs) genom MEPC.286(71). Från årsskiftet 2021 gäller att motorer på fartyg byggda den 1 januari 2021 eller senare klara utsläppsnivå för steg III vid resa inom NECA. Kravet gäller även existerande fartyg som byter motor. Detta krav har införlivats genom en ändring till TSFS 2010:96 (TSFS 2020:71). Det har konstaterats efter att föreskriften trätt ikraft att MARPOLs krav på NECA-område inte omfattar nationellt inre vatten. För att få samma krav för kväveutsläpp inom hela svenska territoriet behövs en ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg.

Ikraftträdande

Transportstyrelsens ändringsförfattning om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2022:24) träder i kraft den 1 juni 2022.

Kontakt

Om ni har frågor med anledning av föreskrifterna är ni välkomna att kontakta:

Caroline Petrini, miljöhandläggare
caroline.petrini@transportstyrelsen.se
010–495 32 50

Christine Vallhagen, jurist
christine.vallhagen@transportstyrelsen.se
010–495 63 27

Ta del av de nya föreskrifterna på vår regelwebb:

TSFS 2022:24

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg