Översikt EASAs regelstruktur

Här presenteras en översikt över de olika delarna av EASAs regelstruktur.

Förordning (EG) nr 216/2008, "grundförordningen", fastställer gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättar EASA. I grundförordningen finns grundläggande krav (ER, essential requirements) som måste kompletteras med mer detaljerade tillämpningsföreskrifter (IR, implementing rules) samt rådgivande material. Genom förordningen har därför kommissionen fått i uppgift att med stöd av EASA utveckla tillämpningsföreskrifter som sedan antas i ett kommittéförfarande.

Tillämpningsföreskrifter för certifiering och underhåll av luftfartyg utarbetades och antogs under 2003. Därutöver har rådgivande material i form av CS (certification specifications), AMC (acceptable means of compliance) och GM (guidance material) utarbetats och beslutats av EASA. Såväl grundförordningen som tillämpningsföreskrifterna med rådgivande material finns tillgängliga på EASA:s webbsida. Tillämpningsföreskrifterna finns på alla de officiella EU-språken medan det rådgivande materialet än så länge endast finns på engelska.

I nedanstående tabell ges en översikt över olika slag av "EASA-regler", deras status och vem som beslutar.

Typ av regelProcedurBeslutas avResultatStatus
Utvidgning (ER) och ändring av förordning 216/2008 "grundförordningen" EASA:s regelprocess följd av ordinarie lagstiftningsförfarandet  Europaparlamentet och rådet EU-förordning Bindande föreskrifter
Tillämpningsföreskrifter (IR) med bilagor Delar (Parts)  EASA:s regelprocess följd av kommittéförfarande Kommissionen (EASA-kommittén) EU-förordning Bindande föreskrifter
Avgiftsförordning  EASA:s styrelse och kommittéförfarande Kommissionen (EASA-kommittén) EU-förordning Bindande föreskrifter
Standardiseringsförordning Kommittéförfarande Kommissionen (EASA-kommittén) EU-förordning Bindande föreskrifter
Certifieringsspecifikation (CS) EASA:s regelprocess EASA:s VD(Certification Specification) CS Icke-bindande (jfr Allmänna råd)
Godtagbara sätt att uppfylla kraven (AMC)  EASA:s regelprocess EASA:s VD AMC
(Acceptable Means of Compliance)
Icke-bindande (jfr Allmänna råd)
Vägledande material (GM)  EASA:s regelprocess EASA:s VD GM
(Guidance Material)
Icke-bindande

Undantagna luftfartyg och verksamheter

Genom bilaga II till grundförordningen är vissa typer av luftfartyg undantagna från förordningens tillämpning. Det handlar till exempel om historiska luftfartyg, amatörbyggda luftfartyg och små luftfartyg som främst används i hobbybetonade verksamheter. Vidare är militär verksamhet, tullverksamhet, polisiär verksamhet, sök- och räddnings-verksamhet, brandbekämpning, kustbevakning och liknande verksamheter eller tjänster undantagna, liksom mindre flygplatser och vissa yrken, till exempel AFIS-personal för flyginformationstjänst på flygplatser.

För undantagna luftfartyg, flygplatser, yrken och verksamheter gäller fortsatt nationella bestämmelser.