Aktuellt internationellt arbete

Transportstyrelsen bistår regeringen i internationellt samarbete där Sverige deltar. Vi deltar i EU-arbetet, framförallt i de genomförandekommittéer som kommissionen leder, men också i rådsarbetet. Vi är också aktiva inom FN-organet ICAO på regeringens uppdrag såväl som i andra internationella organisationer. Transportstyrelsen kommer ungefär en gång i kvartalet publicera en kort uppdatering av vad som är på gång i det internationella arbetet.

EU

På luftfartens område är det kommissionens luftfartsstrategi som är i fokus för rådsarbetet. Framför allt har nederländska ordförandeskapet fokuserat på kommissionens förslag till ny förordning om luftfartssäkerhet (EASA-förordningen), inkl. reglering av drönare. Det är i skrivande stund oklart hur långt man kommer komma med behandlingen under nederländska ordförandeskapet. Transportstyrelsens kontaktperson för arbetet med luftfartsstrategin är Mario Saric.

Vid senaste mötet i  EASA-kommittén antogs ändringar till

  • flygdriftförordningen (EU) 965/2012 om godkännande av performance based navigation (PBN), certifiering och tillsyn av leverantörer av data till aeronautiska publikationer, samt flygdriftbestämmelser för kommersiell helikopterflygning ut över hav m.m.,
  • förordning (EU) 1321/2014 om fortsatt luftvärdighet rörande införandet av  vissa flygteknikercertifikat för lätt luftfart m.m. 
  • förordningen 452/2014 om  tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygdrift som utförs av operatörer från tredjeland.

Ändringarna har ännu inte publicerats. Vid mötet hölls också en första behandling av EASA:s yttrande nr 06/2015 om kommersiella en-motoroperationer i mörker eller instrumentväderförhållanden (SET-IMC-operationer). Nästa möte i EASA-kommittén är den 29-30 juni.

Kommittén för det gemensamma europeiska luftrummet har äntligen tagit ett positivt beslut om två förordningar som har behandlats under flera år;

  • Förordning om tekniska krav och administrativa procedurer för tjänsteleverantörer,<
  • Förordning om ändring i förordning (EU) 923/2012 om gemensamma luftfarts- och driftsbestämmelser för tjänster och förfaranden inom flygtrafiken (ofta kallad SERA Part C)

Ändringarna har ännu inte publicerats. Nästa möte i kommittén för det gemensamma europeiska luftrummet är den 21-22 juni.

Har du frågor om:

ICAO

Inom ICAO-arbetet deltar Transportstyrelsen löpande i regelutvecklingsarbetet genom ett antal paneler. Just nu är fokus på förberedelser inför generalförsamlingens möte i början av oktober. Den absolut viktigaste frågan vid generalförsamlingen är frågan om ett globalt marknadsbaserat styrmedel för att hantera luftfartens klimatpåverkan. Sverige deltar aktivt i detta arbete och kommer delta i det högnivåmöte som kommer hållas 11-13 maj i syfte att förbereda generalförsamlingen. Förra veckan inleddes en rad externa samrådsmöten.

Den 9-10 maj står Sverige och Transportstyrelsen värd för ett ICAO-symposium om RPAS och fjärrstyrd flygtrafikledning i Stockholm. Sveriges infrastrukturminister invigningstalar! Du hittar mer information kring symposiet och anmäler dig på symposiets hemsida.

Har du frågor om ICAO: kontakta Anders Bäckstrand