Pågående regelarbete

13 pågående regelarbeten.

Föreskrifter om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage (GAS)

Transportstyrelsen föreslår att avgiften för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage sänks från 41 till 40 kr.

Publicerades 2018-12-04

Föreskrifter om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Föreskrifterna om flygtrafikledningstjänst (ATS) behöver ses över som en
följd av nya EU-regler.

Publicerades 2018-11-12

Föreskrifter om flygbriefingtjänst (AIS)

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:50) för flygbriefingtjänst (AIS) ses över.

Publicerades 2018-10-22

Föreskriftsarbete om ett nationellt tillstånd för en organisation som utför konstruktion av flygmateriel

Transportstyrelsen arbetar med att ta fram nationella regler för organisationer som avser utföra konstruktion av flygmateriel som inte är reglerat av EASA.

Publicerades 2018-10-19

Uppdatering av trafikreglerna för luftfart

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart behöver ses över som en följd av nya EU-regler.

Publicerades 2018-10-18

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) om luftfartsskydd

Den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) träder i kraft den 1 april 2019. Det innebär bland annat att förändringar måste göras i de delar av föreskrifterna som behandlar säkerhetsprövning. Den registerkontroll som görs vid en säkerhetsprövning enligt 14 § i nuvarande säkerhetsskyddslag ersätts med placering i säkerhetsklass 3.

Publicerades 2018-10-05

Föreskrifter om flygvädertjänst (MET)

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:86) om flygvädertjänst (MET) ses över.

Publicerades 2018-10-02

Föreskrifter om marktjänster på flygplatser

I samband med att lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser och tillhörande förordning (2000:151) ändras tar Transportstyrelsen fram nya föreskrifter på området.

Publicerades 2018-09-27

Föreskrifter om användning och utformning av luftrum och flygprocedurer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2015:1) om användning och utformning av luftrum och flygprocedurer ses över.

Publicerades 2018-05-07

Föreskrifter om radiotelefoni och fraseologi

Föreskrifterna om radiotelefoni och fraseologi behöver ses över som en följd av nya EU-regler.

Publicerades 2018-03-08

Undersidor

GAS
Till toppen