Pågående regelarbete

11 pågående regelarbeten.

Föreskrifter inom serie PEL-FSTD

Ändringarna planeras träda i kraft den 8 april 2020.

Publicerades 2019-04-18

Föreskrift om insamling av statistiska uppgifter

Luftfartsstyrelsen föreskrift (LFS 2007:18) om insamling av statistiska uppgifter om användning av luftfartyg uppdateras.

Publicerades 2019-04-08

Föreskrifter om utbildning och kompetens gällande flygtrafikledningstjänst (ATS) för militär luftfart

Utbildning, kompetens och certifikat för flygledare regleras idag genom förordning (EU) 2015/340. Denna förordning är i vissa fall inte tillämplig för ATM/ANS personal och organisationer som används av Försvarsmakten, exempelvis då ATS utövas på tillfälligt upprättade flygbaser. Det finns behov av en nationell reglering för att säkerställa utbildning och kompetens för dessa flygledare.

Publicerades 2019-03-13

Föreskrifter om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Föreskrifterna om flygtrafikledningstjänst (ATS) behöver ses över som en
följd av nya EU-regler.

Publicerades 2018-11-12

Föreskrifter om flygbriefingtjänst (AIS)

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:50) för flygbriefingtjänst (AIS) ses över.

Publicerades 2018-10-22

Föreskriftsarbete om ett nationellt tillstånd för en organisation som utför konstruktion av flygmateriel

Transportstyrelsen arbetar med att ta fram nationella regler för organisationer som avser utföra konstruktion av flygmateriel som inte är reglerat av EASA.

Publicerades 2018-10-19

Uppdatering av trafikreglerna för luftfart

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart behöver ses över som en följd av nya EU-regler.

Publicerades 2018-10-18

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) om luftfartsskydd

Den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) träder i kraft den 1 april 2019. Det innebär bland annat att förändringar måste göras i de delar av föreskrifterna som behandlar säkerhetsprövning. Den registerkontroll som görs vid en säkerhetsprövning enligt 14 § i nuvarande säkerhetsskyddslag ersätts med placering i säkerhetsklass 3.

Publicerades 2018-10-05

Föreskrifter om flygvädertjänst (MET)

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:86) om flygvädertjänst (MET) ses över.

Publicerades 2018-10-02

Översyn av nationella regler som berörs av Del-NCC, Del-NCO och Del-SPO

Transportstyrelsen arbetar med en översyn av nationella operativa regler i TSFS för flygplan och helikopter som berörs av Del-NCC, Del-NCO och Del-SPO i kommissionens förordning (EU) nr 965/2012.

Publicerades 2018-01-18

Undersidor

Till toppen