Pågående regelarbete

Ändringar i föreskrifter om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Transportstyrelsen har påbörjat arbetet med ändringar till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:126) om flygtrafikledningstjänst (ATS).

Publicerades 2023-03-23

Framtagande av föreskrift för U-space

Transportstyrelsen har påbörjat arbetet med att ta fram en föreskrift för att reglera U-space i det svenska luftrummet.

Publicerades 2023-03-09

Ändring av föreskrifter inom serie PEL/FSTD

Transportstyrelsen har inlett ett arbete för att föreskriva om ett intygsförfarande, en försäkran på heder och samvete, så att det blir straffbart att bryta mot regler för teoriprov i samband med utbildning till certifikat och behörigheter för blivande piloter, blivande flygtekniker, piloter och flygtekniker.

Publicerades 2023-03-06

Översyn av Luftrumsföreskriften (TSFS 2018:98)

Översynen är föranledd bland annat av ändringar i EU-förordningarna (EU) 2018/1048 och (EU) 2017/373. Översynen ska även omhänderta Transportstyrelsens inriktningsbeslut gällande RNP-procedurer i okontrollerat luftrum, PinS procedurer för det samhällsviktiga flyget, inriktningsbeslut att tillåta användandet av instrumentflygprocedurer när ATS är stängt och Low-level routes (LLR).

Publicerades 2023-01-18

Regelutveckling gällande utrustning och system för ATM/ANS

EASA har påbörjat utveckling av regelverk gällande krav på organisationer som tillverkar och designar markutrustning som används av flyglednings- och flygtrafiktjänster (ATM/ANS).

Publicerades 2022-09-05