Eurocontrol

Samtidigt som det kommersiella jetflyget kom i gång under det sena 1950-talet skapades Eurocontrol. I december 2010 firar Eurocontrol 50-års jubileum. Organisationen bildades för att effektivisera den europeiska flygtrafikledningen med bibehållen flygsäkerhet.

Målet var att få en organisation som skulle vara ansvarig för flygtrafikledningen inom det övre luftrummet i Europa. Planer gjordes upp för bildandet av tre kontrollcentraler för det övre luftrummet. Den 13 december 1960 undertecknade representanter för Belgien, Frankrike, Västtyskland, Luxemburg, Nederländerna och England den internationella Eurocontrolkonventionen. Konventionen trädde i kraft den 1 mars 1963. Tanken med total samordning ändrades till att organisationen ska verka för utökat samarbete mellan medlemsstaterna.

Eurocontrol är en mellanstatlig civil-militär organisation. Den konvention som reglerar Eurocontrols verksamhet ändrades 1988 och reviderades 1997. Revisionen ansågs så viktig att man beslöt om en förtida tillämpning av stora delar av dess innehåll. Samtliga medlemsstater har ännu inte skrivit under fördraget.

Eurocontrol har 38 medlemsstater. Sverige blev medlem den 1 december 1995. Transportstyrelsen representerar Sverige i enlighet med regeringens instruktion. Medlemsstaterna är Albanien, Armenien, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.

Beslut tas i den permanenta kommissionen (Permanent Commission) eller i det provisoriska rådet (Provisional Council). Den dagliga verksamheten leds av en generaldirektör.

Den ökande flygtrafiken, som enligt prognoser förväntas fördubblas till 2020, ställer krav på en ökning av kapaciteten inom flygledningstjänsten och på flygplatserna. Arbetet inriktas på  SESAR-arbetsprogram, där Eurocontrol tillsammans med europeiska kommissionen är grundarna. Målet med SESAR är säkerställa flygsäkerheten och kapaciteten för de kommande 30-åren,  göra luftfarten mer miljövänlig och minska kostnaderna för flygtrafikledning.

Eurocontrol har idag ca 2 300 personer anställda, vilka huvudsakligen arbetar inom följande verksamheter

  • Huvudkontoret i Bryssel, där drivs SESAR-programmet och arbete på mandat av europeiska kommissionen att ta fram lagförslag inom ramen för EU-förordningarna om det gemensamma europeiska luftrummet.
  • Kontrollcentralen för flygtrafikledningen i det övre luftrummet över Benelux och delar av Tyskland. Den finns i Maastricht, Nederländerna.
  • Eurocontrol Experimental Center (EEC) i Bretigny-sur-Orge utanför Paris, gör simuleringar av planerade förändringar av luftrum och arbetsmetoder.
  • Institute of Air Navigation Services (IANS) i Luxemburg, bedriver utbildningar inom hela flygledningsområdet.
  • Central Route Charges Office (CRCO) samlokaliserat med huvudkontoret i Bryssel. CRCO hanterar det europeiska systemet för insamling av undervägsavgifter för Eurocontrols medlemsstaters räkning.
  • Central Flow Management Unit (CFMU) samlokaliserat med huvudkontoret i Bryssel. CFMU ansvarar för flödesplaneringen som ska förhindra trafikstockningar genom att flygningarna styrs så att kapaciteten utnyttjas effektivt. CFMU hanterar också en databas med flygdata.