Överklaganden

EASA:s beslut får överklagas av den som beslutet är riktat till eller av den som är direkt berörd av beslutet. I första hand ska beslutet omprövas av EASA:s VD. Om denne inte ändrar beslutet, ska överklagandet överlämnas till en särskild överklagandenämnd vars ledamöter tillsätts av styrelsen på fem år. Ledamöterna ska vara oavhängiga och får inte ha någon annan tjänst inom EASA. Nämndens beslut kan i sin tur överklagas till EU-domstolen i Luxemburg. Medlemsstaterna och EU:s institutioner kan överklaga EASA:s beslut direkt till EU-domstolen.

För beslut som fattats av en nationell myndighet gäller däremot den nationella rättsordningen i medlemsstaten.