Internationella organisationer

Marknader, affärsförbindelser och företag blir allt mer globala och luftfarten är till sin natur en internationell företeelse. Transportstyrelsen arbetar med att påverka och tillvarata de svenska luftfartsintressena i en rad gemensamma internationella frågor.

Till skillnad från bil och tåg, som utvecklats från ett nationellt perspektiv, insåg man tidigt att trafikflyget kräver enhetliga internationella regler och överenskommelser för att fungera smidigt. Därför har majoriteten av de regler som idag styr svensk luftfart sin grund i internationella avtal. Luftfarten präglas allt mer av en strävan att öka denna internationella enhetlighet.

Det är de stora internationella mötena som stakar ut vad Sverige har att rätta sig efter på hemmaplan. Därför är det viktigt att Sverige deltar på ett handlingskraftigt sätt, när riktlinjerna för det framtida flyget stakas ut.

Mot denna bakgrund arbetar Transportstyrelsen såväl på internationellt som på nationellt plan. Internationellt handlar det om att påverka och tillvarata de svenska luftfartsintressena i en rad gemensamma internationella frågor.

Nationellt ligger det på myndighetens ansvar att införa regler som tagits fram internationellt men också att följa vilka effekterna av dessa blir på svensk luftfart och påverka den fortsatta utformningen av reglerna, så att de tar hänsyn till Sveriges behov.