Så införs TSD Drift

Nu har en ny EU-förordning (TSD Drift) beslutats. Reglerna i den nya förordningen ska börja tillämpas enligt anvisningar. Den gamla förordningen kommer dock att gälla enligt genomförandeplan, tills dess att reglerna i den nya förordningen börjar att tillämpas.

Den nya förordningen har fått beteckningen (EU) 2019/773. Det fullständiga namnet är "Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/773 av den 16 maj 2019 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Drift och trafikledning i järnvägssystemet i Europeiska unionen och om upphävande av beslut 2012/757/EU".

Övergången kommer att ske stegvis

Förordningen (EU) 2019/773 har inget krav på att det ska tas fram en ny genomförandeplan. Istället kommer övergången till den nya förordningen att ske stegvis i enlighet med artiklarna 5 och 6 i förordningen. En konsekvens av dessa övergångsregler blir att tillämpningen av vissa avsnitt kommer att tidigareläggas jämfört med vår nationella genomförandeplan.

Vad händer med kraven från den tidigare förordningen?

Den nu gällande förordningen (EU) 2015/995 upphör att gälla den 16 juni 2021, förutom tilläggen A och C som får fortsätta att tillämpas som längst till 16 juni 2024.
Kraven på att vi ska ha en genomförandeplan härstammar från den här förordningen. I och med att EU 2015/995 fortsätter att gälla fram till 16 juni 2021 gäller även Sveriges genomförandeplan för (EU) 2015/995 fram till samma datum.

Medlemsstaten har två val

Genomförandeplanen innehåller även två val för medlemsstaten. Dessa val är kopplade till avsnitten: 

• 4.2.2.1.3.2 där det för Sveriges del bestämts att godståg i internationell trafik ska ha två reflekterande skyltar med utförande i enlighet med vad som finns avbildat i detta avsnitt i förordningen. Detta val upphävdes 16 juni 2019 eftersom detta avsnitt tillämpas enligt den nya förordningen.

•4.7.2.1.2 där det för Sveriges del bestämts att båda de alternativ som anges i avsnittet kan tillämpas när det gäller psykologisk bedömning. Detta val fortsätter att gälla enligt genomförandeplanen.

Den stegvisa tillämpningen av en ny förordning

Den stegvisa tillämpningen av förordningen (EU) 2019/773 framgår av nedanstående tabell:

Datum Avsnitt Kommentar
2019-06-16 4.2.2.1.3.2, Godståg Avsnittet handlar om slutsignaler på godståg.
2019-06-16 4.4, Driftsregler Avsnittet beskriver bland annat tillämpningen av gemensamma driftsprinciper och driftsregler samt utrymmet för nationella regler. I avsnittet hänvisas till driftsreglerna i Tillägg B vilket innebär att även dessa ska börja tillämpas 2019-06-16.
2020-06-16 4.2.2.5, Ruttkompatibilitet och tågsammansättning. Avsnittet innehåller bland annat krav på kontroll av kompatibilitet mellan fordon/tåg och den rutt som ska trafikeras. I avsnittet hänvisas till parametrar som ska kontrolleras i Tillägg D1, se nedan.
2020-06-16 Tillägg D1, Parametrar för ruttkompatibilitet. Tillägget innehåller de parametrar för fordon och infrastruktur som ska kontrolleras.
2021-06-16 Förordning 2019/773 förutom Tillägg A och C.  Från och med detta datum ska resten av kraven i förordningen tillämpas.
2024-06-16 (senast) Tillägg A, ERTMS operativa principer och regler. Tillägg A får tillämpas tidigare.
2024-06-16 (senast) Tillägg C, Metod för säkerhetsrelaterad kommunikation. Tillägg C får tillämpas tidigare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!