Pågående regelarbete

Här hittar du samlad information om de regelarbeten som pågår. Informationen uppdateras löpande.

Här kan du att ta del av vilka frågor och förslag till rättsakter som diskuteras i kommitteén för driftskompatibilitet och säkerhet (RISC).

Ändringar i föreskrifter om ansökan om godkännande av fasta installationer på den svenska delen av Europeiska unionens järnvägssystem

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete om ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2022:47) om ansökan om godkännande av fasta installationer på den svenska delen av Europeiska unionens järnvägssystem.

Publicerades 2024-03-27

Ändring TSFS 2019:112

Just nu pågår en ändringar av TSFS 2019:112. Föreskrifterna TSFS 2019:112 innehåller bestämmelser om hälsoundersökning och hälsotillstånd för att bedöma fysisk och psykisk lämplighet för personer som utför säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen. 

Publicerades 2024-03-07

Revidering av lokförardirektivet

Just nu pågåre en revidering av lokförardirektivet. Läs mer om revideringen, pågående aktiviteter och referensgrupp här. 

Publicerades 2022-06-08

Nya regler för rapportering av olyckor och tillbud

ERA har på uppdrag från EU kommissionen genomfört ett arbete under året för att ta fram förslag till gemensamma metoder för bedömning av järnvägsoperatörers säkerhetsnivå och säkerhetsresultat på nationell nivå och på unionsnivå (”Common Safety Methods for Assessing the Safety Level and the Safety Performance of Railway Operators at National and Union level, CSM ASLP”).

Publicerades 2021-01-14