Pågående regelarbete

Här hittar du samlad information om de regelarbeten som pågår. Informationen uppdateras löpande.

Här kan du att ta del av vilka frågor och förslag till rättsakter som diskuteras i kommitteén för driftskompatibilitet och säkerhet (RISC).

6 pågående regelarbeten

Revidering av lokförardirektivet

Just nu pågåre en revidering av lokförardirektivet. Läs mer om revideringen, public consultation och referensgrupp här. 

Publicerades 2022-06-08

Inför revidering av lokförardirektivet

Kommissionen planerar att publicera ett lagstiftningsförslag tillsammans med en konsekvensanalys i slutet av 2022. Inför detta finns möjlighet att påverka.

Publicerades 2022-01-24

Nya regler för rapportering av olyckor och tillbud

ERA har på uppdrag från EU kommissionen genomfört ett arbete under året för att ta fram förslag till gemensamma metoder för bedömning av järnvägsoperatörers säkerhetsnivå och säkerhetsresultat på nationell nivå och på unionsnivå (”Common Safety Methods for Assessing the Safety Level and the Safety Performance of Railway Operators at National and Union level, CSM ASLP”).

Publicerades 2021-01-14

Revidering av TSD infrastruktur och TSD energi

Revidering av Kommissionens förordning (EU) nr 1299/2014 av den 18 november 2014 om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet avseende delsystemet Infrastruktur i Europeiska unionens järnvägssystem och revidering av KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1301/2014 av den 18 november 2014 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet Energi i unionens järnvägssystem påbörjades våren 2020.

Publicerades 2020-06-02

Revidering av TSD för personer med funktionsnedsättningar och personer med nedsatt rörlighet

Revidering av Kommissionens förordning (EU) nr 1300/2014 av den 18 november 2014 om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet avseende tillgängligheten till Europeiska unionens järnvägssystem för personer med funktionsnedsättningar och personer med nedsatt rörlighet (Även kallad TSD PRM) påbörjades under hösten 2016.

Publicerades 2020-06-01

Skärpta krav i TSD buller på befintliga godsvagnar

Den 27 maj 2019 trädde EU-förordning 2019/774 i kraft. Det innebar en ny tillämpning av den tekniska specifikationen för driftskompabilitet som gäller buller på befintliga godsvagnar.

Publicerades 2017-06-26

  • 1
Till toppen