Pågående regelarbete

Här hittar du samlad information om de regelarbeten som pågår. Informationen uppdateras löpande.

I länken till höger finns en lista över de internationella regelarbeten som planeras eller pågår. Listan uppdateras kontinuerligt. När den senast är ändrat framgår av namnet på länken.

Nedan kan du läsa mer detaljerad information om vad regelarbetena handlar om och vem du kan kontakta om du vill veta mer eller på annat sätt bidra i arbetet.

19 pågående regelarbeten

Revidering av TSD Energi

Europeiska järnvägsbyrån har tillsatt en arbetsgrupp för att revidera Kommissionens förordning (EU) nr 1301/2014 av den 18 november 2014 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet Energi i unionens järnvägssystem.

Publicerades 2018-11-26

Revidering av TSD telematikapplikationer för godstrafik (TAF)

Revisionen syftar till att underlätta implementeringen av harmoniserade protokoll och processer för utbyte av information mellan järnvägsaktörer. Det ska bland annat underlätta för järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare att lokalisera godståg och utbyte av dokument relaterade till transporterade varor.

Publicerades 2018-07-27

Revidering av TSD tunnel

Europeiska järnvägsbyrån har en arbetsgrupp för att revidera kommissionens förordning (EU) nr 1303/2014 av den 18 november 2014 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende  ”säkerhet i järnvägstunnlar” i Europeiska unionens järnvägssystem.

Publicerades 2018-02-27

Information om pågående föreskriftsarbete som berör TRI (Trafiksäkerhetsinstruktion) för järnväg

Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7) upphörde att gälla den 1 mars 2016 och Trafikverket förvaltar nu dessa bestämmelser (TTJ). Med anledning av detta ser Transportstyrelsen över Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 2008:8) om järnvägens säkerhetsbestämmelser vad gäller trafik och arbete på spår.

Publicerades 2018-01-11

Revision av specifikationer för registret över järnvägsinfrastruktur (RINF)

Specifikationerna för det europeiska registret över järnvägsinfrastruktur (RINF) ska revideras.

Publicerades 2017-12-14

Ett nytt EU gemensamt händelserapporteringssystem

Det finns planer på att genomföra ett EU gemensamt händelserapporteringssystem (COR). Den Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) driver projektet med att ett system ska utvecklas tillsammans med branschen och berörda myndigheter.

Publicerades 2017-09-26

Revidering av Gemensamma Säkerhetsmetoder, CSM, för bedömning av tillstånd, utförande av tillsyn samt gemensamma format för tillståndsansökan

Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) har tillsatt en arbetsgrupp för att revidera:

  • Kommissionens förordning (EU) 1158/2010 av den 9 december 2010, om gemensam säkerhetsmetod för bedömning av överensstämmelse med kraven för att erhålla säkerhetsintyg för järnväg,
  • Kommissionens förordning (EU) 1169/2010 av den 9 december 2010, om gemensam säkerhetsmetod för bedömning av överensstämmelse med kraven för att erhålla säkerhetstillstånd för järnväg,
  • Kommissionens förordning (EU) 1077/2012 av den 16 november 2012, om gemensam säkerhetsmetod för nationella säkerhetsmyndigheters tillsyn efter utfärdande av ett säkerhetsintyg eller säkerhetstillstånd samt
  • Kommissionens förordning 653/2007 (EG) av den 13 juni 2007 om användningen av ett gemensamt europeiskt format för säkerhetsintyg och ansökningsdokument i enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG och om giltigheten för säkerhetsintyg som utfärdats enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG

Publicerades 2017-08-28

Revidering av TSD Buller för att omfatta befintliga godsvagnar

Revidering av KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1304/2014 av den 26
november 2014 om en teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet "Rullande materiel – buller", om ändring av beslut 2008/232/EG och om upphävande av beslut 2011/229/EU

Publicerades 2017-06-26

Revidering av TSD telematikapplikationer för persontrafik TAP

Regelverket för telematikapplikationer syftar till att förbättra villkoren för resenärer genom harmoniserade regler för utbyte av information. Revideringen omfattar främst ändringar av grundparametrar utifrån det tekniska utvecklingsarbetet som skett i fas 1 och 2 av TSD TAP. Revideringen ska också stänga öppna punkter.

Publicerades 2017-06-20

Planerade eller pågående regelarbeten

Till toppen