Pågående regelarbete

Här hittar du samlad information om de regelarbeten som pågår. Informationen uppdateras löpande.

Här kan du att ta del av vilka frågor och förslag till rättsakter som diskuteras i kommitteén för driftskompatibilitet och säkerhet (RISC).

Revidering av lokförardirektivet

Just nu pågåre en revidering av lokförardirektivet. Läs mer om revideringen, pågående aktiviteter och referensgrupp här. 

Publicerades 2022-06-08

Nya regler för rapportering av olyckor och tillbud

ERA har på uppdrag från EU kommissionen genomfört ett arbete under året för att ta fram förslag till gemensamma metoder för bedömning av järnvägsoperatörers säkerhetsnivå och säkerhetsresultat på nationell nivå och på unionsnivå (”Common Safety Methods for Assessing the Safety Level and the Safety Performance of Railway Operators at National and Union level, CSM ASLP”).

Publicerades 2021-01-14