EU-arbetet

EU är huvudarenan för Transportstyrelsens internationella arbete för järnväg. En stor del av vår lagstiftning grundar sig på EU-rättsakter, vilket gör att EU är arenan för att påverka reglernas utformning utifrån svenska intressen.

Det är regeringen som ansvarar för EU-arbetet och Transportstyrelsens uppgift som expertmyndighet att ta fram underlag så att fullständiga svenska ståndpunkter i EU-frågor kan formas. Vi ska uppmärksamma regeringen på sådant inom EU som kan få betydelse för Sverige och har därför ett stort ansvar att följa regelgivningsarbetet och utvecklingen i frågor som faller inom Transportstyrelsens ansvarsområde. I praktiken innebär det att det är Transportstyrelsen som deltar och  representerar Sverige i regelarbetet inom EU.

För att kunna forma lagstiftningen och att i ett tidigt skede få genomslag för svenska ståndpunkter är det framförallt inom kommissionens kommittéarbete i expert- och arbetsgrupper och Europeiska unionens järnvägsbyråns expert- och arbetsgrupper som vi ska verka. Detta gör vi genom ett deltagande i flertalet grupper och genom ett aktivt nätverkande.