TAF och TAP

TSD TAF och TAP är två europeiska förordningar som framför allt reglerar formatet på digital kommunikation mellan olika järnvägsaktörer, samt järnvägsaktörer och dess kunder. Förordningarna omfattar alla Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag som har säkerhetstillstånd respektive gemensamt säkerhetsintyg.

Referensgrupp

En referensgrupp håller på att skapas. Vårt fokus är främst att få kontakt med de branschföreningar och andra stora aktörer som finns, men alla som vill är så klart välkomna att delta. Om ni idag inte är en del av referensgruppen men vill vara det ta kontakt med: tomas.sonesson@transportstyrelsen.se

Vad är regelverkens syfte?

Syftet med TAF och TAP-regelverket är att ett järnvägsföretag, eller passagerare, eller godstransportköpare, ska kunna förvänta sig samma typ av information, kommunikationskanaler och processer oavsett vilket land inom den Europeiskt gemensamma järnvägsmarknaden de befinner sig i. För att detta ska uppnås behöver olika järnvägsaktörer, speciellt järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare, fordonsinnehavare, stationsförvaltare och biljettåterförsäljare anpassa sig till en gemensam standard som finns i TAF och TAP-regelverken.

Vad reglerar förordningarna?

Notera att all typ av kommunikation mellan järnvägsaktörer inte är reglerat i regelverken. Nedan följer en tabell av typ av information som TAF och TAP reglerar utbyte eller tillhandahållande av.

Både person- och godstrafik

Endast persontrafik

Endast godstrafik

Ansökan om tågläge och tilldelning av tågläge. Tidtabell- och tariffdata Fraktsedlar
Iordningställande av tåg. Transportvillkor Vagnrörelseinformation för kunder
Tågföringsinformation och tågföringsprognos. Villkor för inskrivet resgods, hjälp för funktionshindrade, hantering av cyklar och bilar Prognoser för vagnar och intermodala enheter
Information om trafikstörning Platstillgång/bokning  
   Leverans och fullgörande av biljett  
  Reseinformation på stationsområdet och ombord på tåg  

 

Hur kan vi påverka förordningarna?

Kopplat till TAF och TAP finns ett antal arbetsgrupper och aktiviteter kopplade.

Change requests

Rent praktiskt lägger Transportstyrelsen in ändringsförslag i ERAs system. Förslagen måste dock förberedas av den som önskar skicka in ändringen.

Revision Workingparty

Revision workingparty är en arbetsgrupp där change requests bearbetas. Arbetsgruppen består både av representanter från branchen och representatanter från offenliga verksamheter.

CCM board

I CCM board tas beslut i de change requsts som hanterats i revision workingparty. I denna grupp finns endast representatnter från offentliga verksamheter.

NCP

Transportstyrelsen har rollen som NCP. I rollen ingår att vara kontaktpunkt för aktörer inom branchen och mot TAF/TAP styrkomitén. Mer ingående var rollen innefattar hittar du i drop-down listen nedan.

NCP-rollen

NCP-rollens uppgifter

  • Fungera som kontaktpunkt mellan byrån, styrkommittén för Telematikapplikationer för godstrafik/persontrafik och järnvägsaktörer (infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag, fordonsinnehavare, stationsförvaltare, biljettåterförsäljare, operatörer för intermodala transporter, godstransportkunder och relevanta sammanslutningar) i medlemsstaten. Detta för att se till att järnvägsaktörerna görs delaktiga på området telematikapplikationer för godstrafik/persontrafik och hålls informerade om den allmänna utvecklingen och styrkommitténs beslut.
  • Förmedla frågor och problem från järnvägsaktörerna i medlemsstaten till TAF/TAP-styrkommittén via dess delade ledningsfunktion.
  • Hålla kontakten med medlemsstatens representant i RISC-kommittén (Railway Interoperability and Safety Committee) och se till att RISC-representanten hålls informerad om nationella frågor som rör telematikapplikationer för godstrafik/persontrafik inför varje möte i RISC-kommittén samt se till att information om RISC-kommitténs beslut på området telematikapplikationer för godstrafik/persontrafik förmedlas på lämpligt sätt till berörda järnvägsaktörer.
  • Medlemsstaten ska se till att alla järnvägsföretag med tillstånd och andra järnvägsaktörer (infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag, fordonsinnehavare, stationsförvaltare, operatörer för intermodala transporter, godstransportkunder och relevanta sammanslutningar) kontaktas och informeras om den nationella kontaktpunkten samt uppmanas att ta kontakt med den nationella kontaktpunkten om inte kontakt redan etablerats.
  • I den mån som järnvägsaktörer i medlemsstaten är kända, informera dem om de skyldigheter de har och som ska fullgöras enligt gällande förordningar om telematikapplikationer för godstrafik och persontrafik.
  • Arbeta med medlemsstaten för att se till att ett organ utses som ansvarigt för att föra in koder för huvudplatser i Central Reference Domain. Namnet på det utsedda organet ska rapporteras till GD Transport och rörlighet, för lämplig distribution.
  • Underlätta informationsdelning mellan järnvägsaktörer (infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag, fordonsinnehavare, stationsförvaltare, biljettåterförsäljare, operatörer för intermodala transporter, godstransportkunder och relevanta sammanslutningar) i medlemsstaten.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!