Genomförande av fjärde järnvägspaketet

Genomförande av det fjärde järnvägspaketet sker bland annat genom EU-lagstiftning i form av genomförandeakter och delegerade akter som EU-kommissionen beslutar om.

Den tekniska pelaren av paketet innebär att Europeiska unionens järnvägsbyrås (ERA) roll stärks. De får nämligen nya befogenheter till beslutsfattande som ska syfta till att begränsa de administrativa hinder som idag finns för vissa aktörer på järnvägsmarknaden och på så sätt kunna stärka järnvägens konkurrenskraft på den europeiska transportmarknaden.

ERA är idag en EU-myndighet som bland annat ansvarar för att ta fram förslag till mer detaljerade regler om järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet. I och med den nya regleringen kommer ERA även att få tillämpa reglerna då de ska få fatta beslut om gemensamt säkerhetsintyg, godkännande av järnvägsfordon och ERTMS marksystem. Det är förenklat det ansvar som idag ligger på nationella säkerhetsmyndigheter, där Transportstyrelsen är den svenska motsvarigheten. Transportstyrelsens roll kommer också att ändras något utifrån detta. Vi ska samarbeta med ERA för att sökanden ska få en sådan enkel ärendehantering som möjligt.

För att kunna genomföra beslutsfattande av gemensamt säkerhetsintyg, godkännande av järnvägsfordon och ERTMS marksystem har flertalet rättsakter och andra aktiviteter av styrande karaktär arbetats fram av ERA och EU-kommissionen tillsammans med medlemsstater och nationella säkerhetsmyndigheter.

De centrala rättsakterna för detta är genomförandeakt för praktiska arrangemang för säkerhetsintyg och genomförandeakt praktiska arrangemang för fordonsgodkännande och rekommendation till ERTMS. Dessa beskriver hur ärendehanteringen ska se ut mellan sökanden, ERA och nationella säkerhetsmyndigheter. För godkännande av fordon och ERTMS marksystem innefattas även fler aktörer. Gemensamt för dessa tre ärenden är att ERA fattar beslut när de avser internationell trafik. Då det gäller trafik som endast ska bedrivas nationellt kan sökanden välja beslutsfattare, ERA eller den nationella säkerhetsmyndigheten.

Ansökningar för dessa ärenden ska skickas till ett nytt gemensamt ansöknings- och ärendehanteringssystem, vid namn One Stop Shop. I systemet kommer också sökanden att kunna välja beslutsfattare om ansökan avser nationell trafik.

Det som också inrättas är en överklagandeinstans till de ärenden där ERA enligt sökanden eller den nationella säkerhetsmyndigheten har fattat ett felaktigt beslut. För de ärenden där Transportstyrelsen är beslutsfattare gäller som vanligt förvaltningsrätten.

Genomförandelagstiftningen som rör ERA:s nya roll kommer att beslutas av kommissionen under våren 2018. När de nya reglerna är beslutade publicerar Transportstyrelsen information om det under Information om nya eller ändrade regler.

Vilka är de stora förändringarna för:

  • Gemensamt säkerhetsintyg:
    ERA ska besluta om säkerhetsintyg för järnvägsföretag. Intyget ska gälla för trafik som bedrivs i flera medlemsstater samt Norge och Schweiz. Järnvägsföretaget ska uppfylla EU-lagstiftningens krav om säkerhetsstyrningsystem och de nationella regler som finns i respektive medlemsstat där trafik ska bedrivas. Transportstyrelsen kan dock besluta om säkerhetsintyg för järnvägsföretag som enbart ska bedriva trafik i Sverige även efter 2020.
  • Godkännande av fordon och ERTMS marksystem:
    ERA ska godkänna nya och ombyggda järnvägsfordon från juni 2019, men för svensk del är det 2020 som gäller. Godkännandet ska gälla för trafik i ett område för användning som kan omfatta järnvägsnät i flera medlemsstater, Norge och Schweiz. Fordonen ska uppfylla EU:s relevanta TSD:er samt ett begränsat antal nationella regler. Den som söker godkännandet (t.ex. tysk tillverkare) ansvarar för att fordonen uppfyller de tekniska kraven i TSD:erna. Det är s.k. anmälda organ (Nobo) som ska granska att så är fallet. Överensstämmelse med nationella regler granskas av utsedda organ. ERA ska också godkänna specifikationer för markbaserade trafikstyrningssystem med ERTMS. Transportstyrelsen kan dock godkänna fordon som enbart ska gå i trafik i Sverige även efter 2020.