TEN

I järnvägslagen (2004:519), järnvägsförordningen (2004:526) samt i bilagorna I till direktiven 96/48/EG och 2001/16/EG hänvisas till de transeuropeiska järnvägssystemen för konventionella tåg respektive höghastighetståg. Dessa ingår i det transeuropeiska transportnätet ("Trans European Network", TEN), som definieras i  Europaparlamentets och rådets beslut nummer 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet, ändrat genom beslut nr 884/2004/EG.
Beslut nr 1692/96/EG

Rådets beslut nr 884/2004/EG av den 29 april 2004 om ändring av beslut nr 1692/96/EG.
Beslut nr 884/2004/EG

Rådets beslut 93/465/EEG av den 23 juli 1996 om kontroll av överensstämmelse med tekniska krav.
Beslut 93/465/EEG