Så här tar vi hand om din personliga integritet

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.

Transportstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som vi utför. Det innebär att vi bestämmer varför dina personuppgifter ska behandlas och hur det ska gå till.


Gå direkt till innehåll


Varför behandlar vi dina personuppgifter och vilket stöd har vi för behandlingen?

Vilka uppgifter samlar vi in?

Med personuppgift menas varje uppgift som kan kopplas till dig som individ. Det kan vara namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan också vara uppgifter om dina personliga förhållanden, såsom medicinska uppgifter, som utgör underlag för prövning i våra ärenden, uppgifter om vad du har för tillstånd eller behörigheter eller  vilka fordon du äger.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Transportstyrelsen samlar in personuppgifter från dig i samband med att du lämnar in en ansökan eller kontaktar oss av någon annan anledning. Vi samlar också in personuppgifter om dig från andra myndigheter, till exempel från Skatteverket. Vi kan även få uppgifter från till exempel företag eller läkare som rapporterar in uppgifter till oss för att de är skyldiga att göra det enligt lag eller annan författning.

Varför samlar vi in dina uppgifter?

Transportstyrelsen behandlar dina personuppgifter för att 

  • handlägga och administrera ärenden inom tillstånds- och tillsynsverksamheten 
  • fullgöra vår skyldighet att föra olika register
  • kunna ta emot och besvara frågor som kommer in via våra olika kommunikationskanaler, till exempel via e-post
  • framställa statistik, följa upp och utvärdera trafiksäkerhetsarbetet
  • administrera avgifter och fakturor med anledning av vår tillstånds-, tillsyns- och registerverksamhet
  • planera och genomföra resultatuppföljning, resultatredovisning, utvärdering och tillsyn av vår verksamhet
  • ta fram statistik för handläggning av ärenden, planering, uppföljning, redovisning, utvärdering och tillsyn av vår verksamhet
  • fullgöra uppgiftsutlämnande som följer av lagar och förordningar
  • testa och vidareutveckla de datasystem som används inom ärendehanteringen och registerverksamheten.

Vi har stöd för vår behandling i och med att den är nödvändig för att utföra uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning, till exempel när vi behandlar uppgifter inom ramen för vår ärendehantering. Vi har också ett ansvar att föra register inom olika trafikslagsområden och då är behandlingen nödvändig på grund av rättslig skyldighet. I vissa fall kan vi behandla uppgifter på grund av att vi har ditt samtycke till behandlingen eller på grund av att vi ingått ett avtal med dig.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter

Myndigheter

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut efter en prövning till dem som behöver ta del av uppgifterna på grund av att de utför en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning, såsom Polismyndigheten, Trafikverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket och SCB. Det kan också förekomma att Transportstyrelsen för över personuppgifter till en myndighet eller organisation i ett annat medlemsland inom EU. Hur vi lämnar ut uppgifter är reglerat i särskilda bestämmelser, till exempel registerförfattningar eller offentlighets- och sekretesslagen.

Överföring till tredje land eller internationell organisation

Det kan förekomma att Transportstyrelsen för över personuppgifter till tredje land, det vill säga ett land utanför EU, eller till en internationell organisation. Om vi överför personuppgifter till ett sådant land, sker det på grund av att EU-kommissionen bedömt att det landet uppfyller kraven på en adekvat skyddsnivå. Om det inte är ett land som är godkänt av EU-kommissionen, skriver vi i stället avtal om dataskydd och använder de avtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat och som ger ett skydd för den personliga integriteten. Transportstyrelsen måste i vissa fall enligt lag tillhandhålla andra stater eller internationella organisationer information. Personuppgifter överförs då för att tillgodose ett viktigt allmänintresse.

På EU-kommissionens webbplats finns mer information om de länder som kommissionen godkänt och om kommissionens standardklausuler.

Personuppgiftsbiträden

Transportstyrelsen kan också anlita utomstående leverantörer för att sköta till exempel drift och förvaltning av våra system, så kallade personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde kan behöva ha tillgång till dina personuppgifter för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Offentlighetsprincipen

Transportstyrelsen är en statlig myndighet och omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, även sådana som innehåller personuppgifter, som ges in till Transportstyrelsen kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och därför inte lämnas ut.

Hur länge bevaras dina uppgifter?

Transportstyrelsen är enligt arkivlagen skyldig att bevara uppgifter i de handlingar som utgör allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen. Men uppgifter kan i vissa fall gallras i enlighet med bland annat arkivlagens regler och de föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen. Vilka regler som gäller för olika handlingar står i Riksarkivets föreskrifter om återlämnande och gallring hos Transportstyrelsen (RA-MS 2013:12) ändrad genom RA-MS 2016:39.

För uppgifter i vägtrafikregistret finns gallringsregler i förordningen om vägtrafikregister.

Automatiserade beslut

Automatiserade beslut förekommer i Transportstyrelsens verksamhet. Sådana beslut har sin grund i särskild reglering, till exempel lagen om trängselskatt och förordningen om infrastrukturavgifter på väg.

Vi använder cookies

Vi använder så kallade cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller viss information, dock ingen personinformation. Cookies använder vi bara av rent tekniska skäl för att förbättra webbplatsens funktionalitet.

Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till. Användaren ska också ges möjlighet att samtycka till att cookies används för att lagra eller hämta uppgifter i till exempel dator eller mobil. De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Läs mer om hur vi hanterar cookies.

Skydd och säkerhet

För att skydda din personliga information skyddas vår lagring av information med ändamålsenlig säkerhetsteknik.

Transportstyrelsen kan också anlita utomstående leverantörer för att sköta till exempel drift och förvaltning av våra system, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi anlitar enbart sådana leverantörer som kan ge tillräckliga garantier och genomföra de säkerhetsåtgärder som vi kräver.

Vilka rättigheter har du?

Rätt att begära information

Om du vill veta om Transportstyrelsen behandlar personuppgifter om dig och i sådana fall vilka uppgifter, kan du kostnadsfritt begära sådan information. Vi skickar den till din folkbokföringsadress.

Rätt att begära rättelse, radering och begränsning

Du kan alltid vända dig till oss och begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga. Transportstyrelsen är enligt arkivlagen skyldig att bevara uppgifter i allmänna handlingar och vår möjlighet att radera dina uppgifter är därför begränsad. Men du har  möjlighet att skicka in en begäran som vi då är skyldiga att pröva. Du kan också begära att vi, under tiden som din begäran om rättelse eller radering prövas, begränsar vår behandling av de personuppgifter du anser är felaktiga eller ofullständiga.

Rätt att invända mot behandlingen och begära begränsning

Om du menar att vi inte längre ska behandla dina personuppgifter, kan du vända dig till oss och invända mot behandlingen. Ange i så fall vilka särskilda omständigheter du vill stödja dig på. Du kan samtidigt begära att vi, under tiden som din invändning prövas, begränsar vår behandling av de personuppgifter du anser inte längre får behandlas.

Spärr mot reklam

När det gäller personuppgifter i vägtrafikregistret kan vi, om du önskar, registrera en så kallad reklamspärr. Den innebär att om någon för reklamändamål begär att få ett massuttag av personuppgifter ur vägtrafikregistret, kommer vi inte att lämna ut några uppgifter om dig.

Vill du få en reklamspärr införd i vägtrafikregistret? Då ska du skriftligen anmäla det till Transportstyrelsen, 701 88 Örebro eller via vårt kontaktformulär (välj kategori Övriga frågor). 

Transportstyrelsen kontrollerar också personuppgifter mot "NIX adresserat". Finns ditt namn med i detta register lämnar vi inte ut personuppgifter ur vägtrafikregistret i samband med massuttag för reklamutskick.

Rätt att flytta dina uppgifter (dataportabilitet)

Du har rätt att få ut sådana data som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll (det kallas att portera). Du har till exempel rätt att flytta dina uppgifter till en annan operatör eller en it-miljö.

Det gäller i de fall då du har lämnat samtycke till databehandlingen eller om behandling behövs för att vi har ingått ett avtal med dig.

Rätt att framföra klagomål mot Transportstyrelsens behandling av dina personuppgifter

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som kontrollerar att vi följer de regler som gäller för behandling av personuppgifter. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter och anser att den strider mot dataskyddsförordningen, kan du vända dig till Datainspektionen  och framföra klagomål.

Kontakt

Du kan kontakta Transportstyrelsen (personuppgiftsansvarig) och vårt dataskyddsombud via e-post. Du kan även ringa 0771-503 503 eller skriva till oss eller dataskyddsombudet på följande adress: Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping.

Vill du använda dina rättigheter eller har frågor om din rätt till information, rättelse, radering, begränsning, invändning och dataportabilitet? Då kan du nå oss på samma sätt.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!