Flygmedicin

Här kan du bland annat söka flygläkare, få uppgift om vad som gäller för flygcertifikat efter hjärtinfarkt eller kranskärlsoperation, närsynthetsoperation och mycket mer.

Sök flygläkare

Senaste uppdatering gällande SARS-CoV-2 (Corona)

Det finns ingen möjlighet till förlängning av medicinska intyg/rapporter med hjälp av undantag på grund av SARS-CoV-2 utan förlängning av dessa skall ske i enlighet med gällande regelverk.

Förhållningssätt vid misstänkt eller bekräftad Covid-19 hos piloter, flygledare och kabinbesättning

Covid-19 är en ur flygsäkerhetssynpunkt allvarlig virusinfektion som angriper många av kroppens organsystem med varierande symptombilder och intensitet som följd. Påverkan på hjärta, lungor och hjärnans funktioner förkommer även vid lindrig sjukdom och kan ge funktionsnedsättningar som inte är acceptabla ur ett tjänstbarhetsperspektiv. Den 7 januari 2021 publicerade EASA en vägledning riktad främst till flygläkarna om hur Covid-19 sjukdomen bör hanteras:

Guidelines for Aero-Medical Centres and Aeromedical Examiners regarding the examination and assessment of applicants - Covid-19 gudaince/advice

Transportstyrelsen har med EASA-vägledningen som grund tagit fram ett vägledande flödesschema baserat på svenska förhållanden. Detta har uppdaterats successivt. De senaste månadernas utveckling av pandemin i kombination med förändrade nationella riktlinjer har föranlett Transportstyrelsen att med bevarad flygsäkerhet som mål införa betydande lättnader jämfört med tidigare rekommendation.

Transportstyrelsen har med EASA-vägledningen som grund tagit fram ett vägledande flödesschema baserat på svenska förhållanden med fokus på hur flygläkarna skall agera och kommunicera med Transportstyrelsen. 

Flödeschema – Vägledning vid covid-19 version 3.2 (pdf-fil, 149 kB)

För innehavare av alla klasser av medicinska intyg gäller följande, i linje med regeln MED.A.020 (finns tryckt i klartext på svenska och engelska på alla medicinska intyg):

  • Flyg-/tjänstgöringsstopp i minst 7 dagar i samband med bekräftad Covid-19 sjukdom och helt återställd och feberfri sedan minst 2 dagar.
  • För kabinbesättning gäller vid lindrig sjukdom att kontakt inte längre behöver tas med flygläkare och att riktlinjer från Folkhälsomyndigheten ska följas innan arbetsåtergång
  • Intygsinnehavare klass 1, 2, 3 och LAPL skall som tidigare alltid kontakta flygläkare (AME – Aeromedical examiner) vid Covid-sjukdom för samråd.

Senast uppdaterad 2022-01-27.

Nya krav gällande förstagångsundersökning för medicinskt intyg klass 1

Vid en förstagångsundersökning för medicinskt intyg klass 1 hos ett flygmedicinskt centrum, har det genom Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/27 tillkommit ytterligare undersökningar som den sökande ska genomgå.

Det ska ske en omfattande bedömning av psykisk hälsa (av t. ex. psykolog) samt även drog- och alkoholtest ska genomföras. Dessa två tillägg kommer att göra att undersökningen kommer ta längre tid än tidigare att genomföra. Undersökningen kan delas upp på flera dagar. Det kommer troligen inte vara möjligt att få sitt medicinska intyg utfärdat vid det första besöket på ett flygmedicinskt centrum, med hänvisning till väntetider på testresultat samt sammanfattade bedömning av den sökandes psykiska hälsa. För mer information kring förstagångsundersökning för medicinskt intyg klass 1 hänvisar vi till ett flygmedicinskt centrum.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!