Sjukvårdsrapporterade skadade

Akutsjukvården är en av de två viktiga källorna som rapporterar patientens egna uppgifter om väg- och fritidsbåtolyckor till Strada. Sjukvården kompletterar rapporteringen med beskrivning av skador enligt de diagnoser som behörig sjukvårdspersonal sätter.

Akutsjukhus eller sjukhus med ortopedi- eller kirurgiverksamhet rapporterar vårdsökande personer till följd av en olycka i trafikmiljö, en olycka med ett terrängmotorfordon eller en olycka med ett fritidsfartyg till Strada enligt överenskommelse med Transportstyrelsen. Rapporteringen grunder sig på uppgifter från bland annat patientjournalen och röntgensvar. Utöver det kan sjukhusen få in information från patienten via en blankett som patienten frivilligt själv fyller i. En så kallad "Trafikskadejournal". 

Till skillnad från polisrapporteringen registrerar sjukvården även fotgängare i fallolyckor.

Sjukvårdens rapportering till Strada är lagstadgad genom "Lag om Transportstyrelsen olycksdatabas" (2021:319). Rapporteringsfrekvensen kan ändå påverkas av faktorer som till exempel arbetsrutinförändringar, personalomsättning eller arbetsbelastning som leder till en del bortfall som vi kallar för "internt bortfall".

Antal rapporterande sjukhus har successivt ökat från starten 2003 och den delen av bortfall kallar vi för "externt bortfall". Från och med 2016 rapporterar samtliga sjukhus som har en akutmottagning med en kirurgi- eller ortopedavdelning till Strada. För att kunna göra uppföljningar över tid kan det därför i vissa fall krävas justeringar för att kompensera för dessa bortfall. För mer information om bortfallet se "Mörkertal i statistiken".

Sjukvårdens skadeklassificering

Bedömningen görs av sjukvårdspersonal på sjukhuset och enligt medicinsk klassificering av varje skadas allvarlighetsgrad – AIS (Abbreviated Injury Scale) och beräkning av allvarlighetsgraden för en persons samtliga skador – ISS (Injury Severity Score).

Skadegraden är:

  • Död
  • Allvarligt skadad (ISS 9-75)
  • Måttligt skadad (ISS 4-8)
  • Lindrigt skadad (ISS 1-3)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!