Polisrapporterade olyckor

Polisen är en av de två viktiga källorna som rapporterar information om väg- och fritidsbåtolyckor till Strada.

Polisen rapporterar vägtrafikolyckor med personskada till Strada enligt deras trafikmålsanteckning och denna rapportering är rikstäckande i Strada sedan 2003. Polisens rapportering styrs i grunden av "Lag om Transportstyrelsens olycksdatabas" (2021:319) i vilken polisens rapporteringsskyldighet stadgas. Kungörelsen föreskriver att dödsolyckor ska rapporteras till Transportstyrelsen senast fem dagar efter det att polisen fått kännedom om dödsfallet, samt inom sju dagar avseende övriga olyckor med personskada.

Vad gäller antalet skadade vet vi att polisen inte känner till alla till exempel singelolyckor med cykel och fallolyckor i vägtrafikmiljö. Det finns också andra typer av bortfall i polisens rapportering till Strada. Exempelvis 2013-2014 då rapporteringen har minskat kraftigt på grund av deras ärendehanteringssystem.

Polisens skadeklassificering

Bedömningen görs av polisen – oftast på plats och enligt följande skadegrad:

Död: En person som avlider i samband med en olycka.

Svårt skadad: Såsom svårt skadad räknas en person som erhållit brott, krosskada, sönderslitning, allvarlig skärskada, hjärnskakning eller inre skada. Dessutom räknas som svår personskada annan skada som väntas medföra inläggning på sjukhus.

Lindrigt skadad: En skadad person som inte är svårt skadad är lindrigt skadad (endast fysiska skador räknas).

Polisrapporterade olyckor ligger till grund för den officiella statistiken över vägtrafikolyckor med personskada som fastställs av Trafikanalys. Statistiken finns i egna flikar i de länkade excelfilerna.

Enligt definitionen för officiell statistik så exkluderas:

  • Omkomna och skadade av annan orsak än krockvåld
  • Omkomna av avsiktlig handling (från och med 2010 räknas inte självmord med i statistiken)
  • Omkomna 30 dagar eller mer från olyckstillfället
  • Omkomna och skadade i fallolyckor bland gående
  • Omkomna och skadade i olyckor utan att vägfordon varit inblandat, till exempel påkörd gående av spårbunden trafik.
  • Omkomna och skadade utanför vägtrafikområdet, exempelvis snöskoterolyckor
  • Omkomna och skadade som endast rapporterats av sjukvården räknas inte till den officiella statistiken i dagsläget.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!