Strada - sekretess

I Strada bygger registreringen av uppgifter från hälso- och sjukvården på informerat samtycke. Med informerat samtycke menas att de som kan komma att registreras underrättas om alla omständigheter som kan påverka deras ställningstagande till registreringen och därefter frivilligt samtycker till denna. I förhållande till polismyndigheterna är viss uppgiftsskyldighet reglerad genom Kungörelsen (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor, se länk i menyn till höger.

Dataskyddsförordningen

Uppgifterna i Strada skyddas enligt Dataskyddsförordningen  (GDPR). Dataskyddsförordningen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. I dataskyddsförordningen finns regler för hur personuppgifter får behandlas.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter och har ansvar för att all behandling av avtalade personuppgifter genomförs i enlighet med dataskyddsförordningen. Transportstyrelsen är personuppgiftsansvarig när det gäller Strada.  

Personuppgiftsbiträdet är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning och åtar sig att behandla avtalade personuppgifter i enlighet med överenskommelse och den personuppgiftsansvariges instruktioner. Polismyndigheter och landsting (eller enskilda akutsjukhus) som är anslutna till Strada räknas som personuppgiftsbiträden.

Offentlighets- och sekretesslagen 

Skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden regleras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), se länk i högermenyn, eller annan lag den hänvisar till.

Offentlighets- och sekretesslagen kompletteras av närmare bestämmelser i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641), se länk i högermenyn. Bestämmelser som skyddar den enskildes integritet handlar i första hand om sekretess med hänsyn till skyddet för enskilds personliga och ekonomiska förhållanden.   Uppgifterna i Strada är sekretesskyddade genom 24 kap. 8 § offenlighets- och sekretesslagen (statistiksekretess) och i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (dataskyddssekretessen). Vidare kan generalklausulen i 10 kap. 27 § inte tillämpas och någon meddelarfrihet råder inte.

Detta betyder att Transportstyrelsen endast lämnar ut data för olyckor och personer på sammanställd nivå vid frågor till oss om uttag från Strada. Vi lämnar inte ut uppgifter för enskilda olyckor eller personer som finns i Strada. Vi lämnar heller inte ut uppgifter där det indirekt går att identifiera en individ, exempelvis vid en kombination av uppgifter i Strada eller med hjälp av andra källor. Även om uppgifterna var för sig inte är direkt eller indirekt hänförliga till en individ, såsom tid, plats och liknande.