Utveckling av Strada

Nu har Transportstyrelsens olycksdatabas, Strada, utvecklats. Nu med en förbättrad databas, som möter användarnas behov. Den kunde börja användas i januari 2021. Senare under 2021 kommer nya regler träda i kraft – regler som bl a innebär att sjukhusen kommer ska registrera alla personer som sökt vård på akutmottagningen till följd av en olycka inom transportområdet.

Varför nytt Strada?

En utredning har lämnat förslag på en ny lag. De nya reglerna skulle trätt i kraft 1 augusti 2020 men har blivit framflyttat på obestämd tid pga bl a Covid-19. 

Lagförslaget innebär, om det antas, att Transportstyrelsen ska tillhandahålla en olycksdatabas över olyckor inom transportområdet för trafiksäkerhetsändamål. Begreppet "olyckor inom transportområdet" har valts för att databasen även föreslås omfatta olyckor i fritidssjöfart.

I dag kan endast olyckor på väg rapporteras i Strada och för att klara av att även ta hand om olyckor i fritidssjöfart behöver systemet utvecklas. Förslaget innebär också att alla vårdgivare (akutsjukhus) ska bli skyldiga att rapportera olyckor.

Projekt Nya Strada har haft som syfte att utveckla den befintliga olycksdatabasen så att den kan leva upp till kommande lagstiftning och på sikt kan möta nya krav. 

Det här har vi gjort

Våren 2017 kartlade vi flödet från att en olycka sker till dess att olyckan är inrapporterad. Genom att dels intervjua våra kunder (användare av Stradadata), dels genomföra en enkät, har vi tagit reda på vilka Stradadata som används samt önskas. En annan målgrupp har varit personer inom polis och sjukvård som förser systemet med indata idag. Vi har även kartlagt andra källor av olycksfallsdata som räddningstjänsten, myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt SOS. Det sammanställda underlaget från hela kartläggningen ger ett bra behovsunderlag att stå på. 

Under 2018 påbörjade vi utvecklingen utifrån ett agilt arbetssätt. Den kartläggning som gjordes 2017 sammanställdes och från resultatet av kartläggningen kunde vi identifierade vilka krav vi ska ställa på det nya systemet. Dessa krav prioriteras och våra utvecklare tar sig an dessa krav för att utveckla systemet så som våra användare vill ha det.

Sjukvårdswebben, Poliswebben och uttagswebben (applikationerna) har alla utvecklats och referensgrupperna har fått se och testa flera utkast. Vi fick många bra och utvecklande kommentarer som vi sedan ställde som krav till utvecklarna. 

Eftersom kommande lag säger att även fritidsbåtsolyckor ska samlas in så har projektet även utvecklat inrapporteringsmodeller åt Polis och akutsjukvård för fritidsbåtsolyckor.

Under hösten 2019 gick vi in i en intensiv fas med att försöka få alla applikationer på plats, rätt flöde och valideringar. I januari - mars 2020 låg stort fokus på testning, finjusteringar, dokumentation och genomförande av utbildningar på polis- och sjukvårdswebbarna. I maj 2020 driftsätte vi alla applikationer i produktionsmiljö men inga användare släpptes in i systemet eftersom vi inte var helt klara med testningen. Utvecklingen av applikationerna fortsatte under sommaren 2020. 

En stor utmaning som vi brottats med under väldigt lång tid är våra olika miljöer som vi inte fått tillgång till på utsatt tid och därmed har gjort att projektet dragit ut på tiden.

Vi har kontakt med departementet för att säkerställa att de krav vi avser att ställa på vårt system, går i linje med de krav som kommer att finnas i lag och förordning. Transportstyrelsen fick också ett uppdrag att utreda finansieringsprinciper för Strada.

Utredning av finansieringsprinciper för olycksdatabasen Strada(PDF-fil, 800 kB, öppnas i nytt fönster)

Projektet har, som övriga världen, blivit påverkad av Covid-19 pandemin. Det har yttrat sig genom att vi inte kunnat testa systemet mot sjukvård och Polis som vi hade tänkt samt att vi haft färre utvecklare på plats. Framförallt är det sjukvården som vi, med all respekt, inte kunnat testa sytemet på ett önskvärt sätt.

Nya applikationer klara

Vi har nu lanserat alla tre applikationerna (Polis, sjukvård och uttag) och projektet är avslutat (2020-12-31). Men det återstår fortfarande en del buggar och rättningar och dessa hanteras nu inom förvaltningen av Strada.   

TRAFO

Vi har haft ett nära samarbete med Polisen och deras utveckling av Trafikolycksapp (TRAFO) som samtliga poliser i yttre tjänst ska använda vid en trafikolycka. Polisens app har körts i pilot från juni 2020. Appen användas nationellt från och med oktober 2021.  Polis på plast (vid olycka) kan registrera olyckan, via sin telefon, och skicka in den till Poliswebben där rapporten granskas av polisrapportörer och sparas ner i databasen. Det går fortfarande att använda sig av samma rutiner som tidigare.  (Informationsunderlag vägtrafikolycka).

Hör av dig med dina frågor!

Använder du Strada idag och vill föra fram synpunkter på systemet?  Vi vill gärna ta del av det du har att berätta.

Mejla dina synpunkter Stradaolycksstatistik@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!