Mörkertal i statistiken

Underlaget i olycks- och skadedatabasen Strada har bortfall, dvs mörkertal. Bortfallet finns hos båda källorna, polisen och sjukvården, och delas in i externt respektive internt bortfall. Bortfallet handlar endast om olyckor med personskada. Dödsolyckor hanteras på ett särskilt sätt och drabbas inte av denna problematik.

Externt bortfall

Externt bortfall handlar om trafikskadefall som inte kommer respektive källa till kännedom. För polisen handlar det ofta om olyckor med oskyddade trafikanter, t ex cykelolyckor, som de inte får information om och kan rapportera.

Externt bortfall för sjukvården är personer som varit med om skadehändelser i trafiken, men som inte uppsöker ett av de ca 70 sjukhusen som rapporterar till Transportstyrelsen. Istället kanske man söker upp en vårdcentral, eller plåstrar om sig hemma. En annan typ av externt bortfall är att inte alla sjukhus började rapportera samtidigt i Strada, som polisen gjorde från och med 2003. Sjukhusen runt om i landet har rekryterats successivt för inrapportering under perioden 1999-2015.

Rapporteringsstart per sjukhus

Det externa bortfallet är svårt att uppskatta och är även svårt att påverka. Det som vi på Transportstyrelsen arbetar dagligen med är att reducera det interna bortfallet hos polisen och hos sjukhusen som rapporterar till oss.

Internt bortfall

Detta handlar om faktorer som finns internt hos respektive källa, och som vi på Transportstyrelsen försöker förbättra tillsammans med våra samarbetspartners, polisen och sjukhusen.

Polisens interna bortfall

För polisens del handlar det interna bortfallet om trafikolyckor med personskada som kommer till polisens kännedom, men som av någon anledning ändå inte rapporteras till Transportstyrelsen. Då har informationen inte nått de personer inom polisen som jobbar med att rapportera i Strada.

Detta bortfall blev mycket omfattande i och med införandet av ett nytt internt ärendehanteringssystem, PUST. Systemet infördes stegvis i landet med start i Uppsala län juni 2013, och de stora tekniska problemen med systemet gjorde att rapporteringen till Transportstyrelsen försämrades kraftigt. Dock varierar försämringarna beroende på var i landet man tittar på Stradadata. I Södermanland hann man inte införa PUST innan det lades ner i maj 2014, och rapporteringen där har inte påverkats som i övriga landet.

Polismyndigheten har aviserat att från 2016 har polisens närvaro vid trafikolyckor nedprioriterats till fördel för andra uppgifter, vilket får konsekvenser för inrapporteringen.

Sammantaget har de problem som drabbat Polisen sedan 2013 inneburit att den officiella statistiken över trafikolyckor med personskada, som Transportstyrelsen har till uppgift att samla in och leverera, sedan 2013 inte kan anses vara helt tillförlitlig. Det är viktigt att poängtera att bortfallen rör svårt och lindrigt skadade. Rapporteringen av antalet omkomna har inte några bortfall.

Information om bortfall på grund av PUST län för län. Underlaget uppdateras kontinuerligt för att följa utvecklingen: 

Sjukvårdens interna bortfall

För sjukvårdens rapportering så handlar det interna bortfallet om patienter som skadats i trafiken och uppsökt ett sjukhus som rapporterar i Strada, men trots det inte har registrerats. Detta kan bero på hård belastning på akutpersonalen som ska lämna ut blanketten och missar detta. Hur stort detta bortfall är försöker vi på Transportstyrelsen att kartlägga, men då vi inte har ett ”facit” att jämföra med är det svårt att få exakta siffror. Ett omfattande arbete pågår att ändå försöka beskriva bortfallet. Transportstyrelsen har gjort en jämförelse av tre olika källor till information om skadade personer i trafiken, Strada polis/Strada sjukvård och Socialstyrelsens Patientregister. Hur väl stämmer källorna överens och vilken information går man miste om i de fall man endast använder sig av en källa?

För att få bukt med det interna bortfallet hos sjukhusen har vi återkommande möten med akutpersonal, ansvarig chefer och Strada sjukvårdsrapportörer på respektive akutmottagning för att informera om nyttan och motivera till att lämna ut blanketter.

Läs mer om bortfallet från sjukvården här.

Bortfallshandbok

Hur ska man tolka statistiken?

Till följd av bortfallet kan det vara svårt att säga något om trender i antalet olyckor, oavsett vilken källa man använder. På grund av problem med bortfall är det svårt att säga vad som är en faktisk minskning av antalet olyckor och vad som är bortfall.

Men det är värt att notera att regionalt kan rapporteringen ha varit stabil. För polisens rapportering kan det utläsas i diagrammen som länkats till ovan. För sjukvårdsrapporteringen har de regionala samordnarna kunskap om eventuella variationer i rapporteringen som förekommit under tiden som sjukhusen i de olika länen har rapporterat.

Kontaktuppgifter till ansvarig samordnare för respektive län

För generella frågor om Strada olycksstatistik och bortfall är du välkommen att maila Stradaolycksstatistik@transportstyrelsen.se. Den här adressen är alltid bevakad av någon av oss som arbetar med Strada, med syftet att hålla hög och snabb service för användare och intressenter av Stradadata.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!