Studie om konsekvenser efter en olycka i trafikmiljö

Transportstyrelsen gör tillsammans med Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) och Karlstads universitet en registerstudie om vårdsökande, läkemedelsanvändning och sjukfrånvaro hos personer som skadats i samband med en olycka i vägtrafikmiljö. De skadade ska jämföras med en kontrollgrupp i befolkningen.

Om studien

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) avser att undersöka vårdsökande, läkemedelsanvändning och sjukfrånvaro hos personer som skadats i samband med en olycka i trafikmiljö. Syftet är att ta fram nya uppgifter om kostnaden för olyckor av olika allvarlighetsgrad. Informationen tas fram i samarbete med Transportstyrelsen och Karlstads universitet.

För att kunna ta fram uppgifterna kommer vi att använda oss av

  • personnummerbundna uppgifter om sjukvårdskonsumtion och läkemedelskonsumtion i Socialstyrelsens register (Patientregistret och Läkemedelsregistret)
  • sjukfrånvaro i SCB:s register (Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudie, LISA)
  • uppgifter om skadan och olyckan ur Transportstyrelsens olycksdatabas STRADA (Swedish Traffic Data Acquisition).

Studien omfattar ett urval på omkring 4 000 personer som skadats i samband med en olycka i trafikmiljö i Sverige någon gång mellan åren 2017 och 2020. En kontrollgrupp i befolkningen utan skada identifieras via SCB:s befolkningsregister.

Regionala etikprövningsnämnden i Lund har godkänt studien (Dnr 2021-04309). Alla data skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, offentlighets- och sekretessförordningen och dataskyddsförordningen (GDPR).

Resultatet

För att säkerställa att individuella personuppgifter skyddas kommer all bearbetning att ske på avidentifierad data. IHE kommer endast att ta del av pseudonymiserade data med ett löpnummer. All presentation av resultat kommer att ske på gruppnivå där ingen enskild individ går att urskilja.

Redovisningen av resultaten kommer att ske i rapport och vetenskaplig tidskrift. Publicering kommer att offentliggöras på IHE:s, Transportstyrelsens och Karlstads universitets webbplatser.

Kontaktpersoner

Om du vill veta mer om studien går det bra att kontakta:

Sara Olofsson, IHE
E-postadress: sara.olofsson@ihe.se
Telefon: 046-32 91 18

Khabat Amin, Transportstyrelsen/Karlstads universitet
E-postadress: khabat.amin@transportstyrelsen.se
Telefon: 010-495 56 66

Om du inte önskar att dina uppgifter används, var vänlig meddela oss. Deltagande är frivilligt. Om du avböjer medverkan kommer detta inte ha någon påverkan på din nuvarande eller framtida kontakt med sjukvården eller Transportstyrelsen.

Ansvarig forskningshuvudman är Sara Olofsson, projektledare på IHE.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!