Volym förbrukat bränsle 2010

Volym förbrukat bränsle för miljöbilar med alternativa bränsleslag, oavsett införskaffningsår.

MyndighetBensin
(l)
Diesel (l)El
(kWh)
Etanol
(l)
Metan-
gas
(Nm3)
Motor-
gas
(Nm3)

Affärsverket svenska kraftnät

4450 718 16318 4534 0 0

Allmänna reklamationsnämnden

0 0 0 0 0 0

Arbetsdomstolen

0 0 0 0 0 0

Arbetsförmedlingen

26240 0 0 50160 11960 0

Arbetsgivarverket

498 15 0 0 0 0

Arbetsmiljöverket

9442 24420 0 123612 12607 0

Arkitekturmuseet

0 0 0 0 0 0

Banverket

0 0 0 0 0 0

Barnombudsmannen

0 0 0 0 0 0

Blekinge tekniska högskola

4573 4801 0 3501 0 0

Bokföringsnämnden

0 0 0 0 0 0

Bolagsverket

25 1262 0 449 0 0

Boverket

0 0 0 0 0 0

Brottsförebyggande rådet

0 0 0 0 0 0

Brottsoffermyndigheten

0 0 0 0 0 0

Centrala etikprövnings-
nämnden

0 0 0 0 0 0

Centrala studiestöds-
nämnden

0 0 0 0 0 0

Dans- och cirkushögskolan

0 0 0 0 0 0

Diskrimineringsombuds-
mannen

700 0 0 0 0 0

Domstolsverket

17259 0 0 8601 446 0

Ekobrottsmyndigheten

31906 9205 0 14898 0 0

Ekonomistyrningsverket

0 0 0 0 0 0

Elsäkerhetsverket

0 0 0 0 0 0

Energimarknads-
inspektionen

0 0 0 0 0 0

Exportkreditnämnden

0 0 0 0 0 0

Fastighetsmäklar-
nämnden

0 0 0 0 0 0

Finansinspektionen

0 0 0 0 0 0

Finanspolitiska rådet

0 0 0 0 0 0

Fiskeriverket

0 0 0 0 0 0

Folke Bernadotte akademin

0 0 0 0 0 0

Forskningsrådet för miljö,

areella näringar och samhällsbyggande

0 0 0 0 0 0

Fortifikationsverket

9641 19580 0 33318 24664 0

Forum för levande historia

0 0 0 0 0 0

Försvarets materielverk

0 0 0 0 0 0

Försvarets radioanstalt

65 2412 0 3572 233 0

Försvarshögskolan

0 0 0 0 0 0

Försvarsmakten

50260 6300 0 96718 0 0

Försvarsunderrättelsedomstolen

0 0 0 0 0 0

Försäkringskassan

15171 4555 0 48142 0 0

Gentekniknämnden

0 0 0 0 0 0

Gymnastik och idrottshögskolan

0 0 0 0 0 0

Göteborgs universitet

0 0 0 600 0 0

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

0 0 0 0 0 0

Högskolan i Dalarna

12126 0 0 9943 0 0

Högskolan i Borås

0 0 0 0 0 0

Högskolan i Gävle

0 0 0 0 0 0

Högskolan i Halmstad

0 0 0 0 0 0

Högskolan i Skövde

157 0 0 0 1758 0

Högskolan Kristianstad

0 1011 0 0 0 0

Högskolan på Gotland

0 0 0 700 0 0

Högskolan Väst

16876 19975 0 19234 7067 0

Högskoleverket

0 0 0 0 0 0

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

0 0 0 0 0 0

Inspektionen för socialförsäkringen

0 0 0 0 0 0

Inspektionen för strategiska produkter

0 0 0 0 0 0

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

0 0 0 0 0 0

Institutet för rymdfysik

0 0 0 0 0 0

Institutet för språk och folkminnen

16 0 0 35 0 0

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete

0 0 0 0 0 0

Integritetsskyddsmyndigheten

0 0 0 0 0  

Internationella programkontoret
för utbildningsområdet

0 0 0 0 0 0

Justitiekanslern

0 0 0 0 0 0

Karolinska institutet

1220 1424 0 800 133 0

Kemikalieinspektionen

0 0 0 0 0 0

Kommerskollegium

0 0 0 0 0 0

Kompetensrådet för utveckling i staten (KRUS)

0 0 0 0 0 0

Konjunkturinstitutet

0 0 0 0 0 0

Konkurrensverket

9 0 0 0 0 0

Konstfack

0 0 0 0 0 0

Konstnärsnämnden

0 0 0 0 0 0

Konsumentverket

0 0 0 189 0 0

Kriminalvården

22100 10650 0 86900 1500 0

Kronofogdemyndigheten

0 0 0 0 0 0

Kungliga biblioteket

0 0 0 0 0 0

Kungliga Konsthögskolan

0 0 0 0 0 0

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

0 0 0 0 0 0

Kustbevakningen

8778 0 0 15477 0 0

Kärnavfallsfonden

0 0 0 0 0 0

Lantmäteriet

5200 0 0 5609 1340 0

Linköpings universitet

8947 0 0 41606 8418 0

Linnéuniversitetet

12049 6286 0 3658 0 0

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

0 0 0 0 0 0

Livsmedelsverket

370 150 0 4400 0 0

Lotteriinspektionen

0 3000 0 0 0 0

Luftfartsverket

4105 3192 0 30243 0 3344

Luleå tekniska universitet

0 1230 0 0 0 0

Lunds universitet

0 0 0 0 0 0

Läkemedelsverket

3400 8000 0 5100 0 0

Länsstyrelsen i Blekinge län

5789 5069 0 11346 0 0

Länsstyrelsen i Dalarnas län

460 0 0 9100 0 0

Länsstyrelsen i Gotlands län

58 0 0 990 0 0

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

2645 0 0 7703 0 0

Länsstyrelsen i Hallands län

0 0 0 0 0 0

Länsstyrelsen i Jämtlands län

230 0 0 930 0 0

Länsstyrelsen i Jönköpings län

1471 0 0 1527 13728 0

Länsstyrelsen i Kalmar län

9800 1600 0 12100 0 0

Länsstyrelsen i Kronobergs län

3245 0 0 11415 0 0

Länsstyrelsen i Norrbottens län

24950 49901 0 928 0 0

Länsstyrelsen i Skåne län

1084 4366 0 6949 5702 0

Länsstyrelsen i Stockholms län

0 0 0 0 0 0

Länsstyrelsen i Södermanlands län

1149 2764 0 2059 298 0

Länsstyrelsen i Uppsala län

1500 0 0 918 0 0

Länsstyrelsen i Värmlands län

0 0 0 0 0 0

Länsstyrelsen i Västerbottens län

0 1152 0 0 0 0

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

3387 25606 0 34595 0 0

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

4659 0 0 11909 6634 0

Länsstyrelsen i Örebro län

583 2506 0 0 0 351

Länsstyrelsen i Östergötlands län

1250 0 0 6865 8417 0

Malmö Högskola

0 0 0 0 0 0

Marknadsdomstolen

0 0 0 0 0 0

Medlingsinstitutet

0 0 0 0 0 0

Migrationsverket

22694 18791 0 13550 0 0

Mittuniversitetet

5002 0 0 3252 0 0

Moderna museet

0 0 0 600 0 0

Myndigheten för handikappolitisk samordning

0 0 0 0 0 0

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

0 0 0 0 0 0

Myndigheten för radio och tv

0 0 0 0 0 0

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

0 0 0 0 0 0

Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser

0 0 0 0 0 0

Myndigheten för utländska
investeringar i Sverige (ISA)

0 0 0 2345 0 0

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

0 0 0 0 0 0

Naturhistoriska riksmuseet

83 0 0 0 0 523

Naturvårdsverket

0 0 0 0 0 0

Nordiska Afrikainstitutet

0 0 0 0 0 0

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

0 0 0 0 0 0

Operahögskolan i Stockholm

0 0 0 0 0 0

Patent- och registreringsverket

300 0 0 0 0 0

Patentbesvärsrätten

0 0 0 0 0 0

Pensionsmyndigheten

0 0 0 0 0 0

Polarforskningssekretariatet

0 0 0 0 0 0

Post- och telestyrelsen

0 0 0 0 0 0

Presstödsnämnden

0 0 0 0 0 0

Radio- och TV-verket

0 0 0 0 0 0

Regeringskansliet

707 0 0 348 0 0

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

0 0 0 0 0 0

Regionala etikprövningsnämnden
i  Linköping

0 0 0 0 0 0

Regionala etikprövningsnämnden
i Lund

0 0 0 0 0 0

Regionala etikprövningsnämnden
i Stockholm

0 0 0 0 0 0

Regionala etikprövningsnämnden
i Umeå

0 0 0 0 0 0

Regionala etikprövningsnämnden
i Uppsala

0 0 0 0 0 0

Revisorsnämnden

0 0 0 0 0 0

Riksantikvarieämbetet

0 0 0 0 0 0

Riksarkivet

0 0 0 2283 0 0

Riksgäldskontoret

91 0 0 0 0 0

Rikspolisstyrelsen

577254 0 0 2202988 873 1255

Rikstrafiken

0 0 0 0 0 0

Riksutställningar

2708 0 0 0 787 0

Rymdstyrelsen

0 0 0 0 0 0

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

0 0 0 217 0 0

Rättsmedicinalverket

1003 358 0 3652 858 0

Sametinget

0 0 0 0 0 0

Sjöfartsverket

3388 0 0 93494 0 0

Skatteverket

106375 15797 0 127751 0 0

Skogsstyrelsen

10797 2487 0 43341 1835 0

Socialstyrelsen

9135 0 0 0 380 0

Specialpedagogiska skolmyndigheten

10000 24000 0 13000 17600 0

Statens beredning för
medicinsk utvärdering

0 0 0 0 0 0

Statens biografbyrå

0 0 0 0 0 0

Statens bostadskreditnämnd

735 0 0 754 0 0

Statens energimyndighet

0 0 0 0 0 0

Statens fastighetsverk

1862 0 0 5665 3888 0

Statens folkhälsoinstitut

0 0 0 0 0 0

Statens försvars-
historiska museer

412 0 0 385 0 0

Statens geotekniska institut

0 0 0 823 0 0

Statens haverikommission

0 0 0 0 0 0

Statens historiska museer

0 0 0 0 0 0

Statens inspektion för
försvarsunderrättelse-
verksamheten (SIUN)

0 0 0 0 0 0

Statens institut för

kommunikationsanalys

0 0 0 0 0 0

Statens institutionsstyrelse

68722 0 0 47750 3363 0

Statens jordbruksverk

4000 0 0 10000 0 0

Statens järnvägar

0 0 0 0 0 0

Statens konstråd

2500 0 0 0 0 0

Statens kulturråd

0 0 0 0 0 0

Statens museer för världskultur

0 0 0 0 0 0

Statens musiksamlingar

0 0 0 0 0 0

Statens skolinspektion

0 0 0 0 0 0

Statens skolverk

0 0 0 0 0 0

Statens tjänstepensionsverk

0 0 0 0 0 0

Statens valnämnd

0 0 0 0 0 0

Statens veterinärmedicinska anstalt

0 0 0 0 0 0

Statens väg- och transportforskningsinstitut

14420 2885 0 430 0 0

Statistiska centralbyrån

9 36 0 0 0 0

Statskontoret

0 0 0 0 0 -

Stockholms universitet

450 0 0 248 0 0

Strålsäkerhetsmyndigheten

0 0 0 0 0 0

Styrelsen för ackreditering
och teknisk kontroll

0 0 0 0 0 0

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

0 0 0 0 0 0

Svenska institutet för europapolitiska studier

0 0 0 0 0 0

Sveriges geologiska undersökning

1900 107360 0 0 0 0

Sveriges lantbruksuniversitet

0 0 0 0 0 0

Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut

0 0 0 0 0 0

Säkerhets- och integritetsskydds-nämnden

0 0 0 0 0 0

Södertörns högskola

0 0 0 0 0 0

Talboks- och punktskriftsbiblioteket

0 0 0 0 0 0

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

0 0 0 0 0 0

Tillväxtverket

0 0 0 0 0 0

Totalförsvarets forskningsinstitut

1390 0 0 2200 2500 0

Trafikanalys

0 0 0 0 0 0

Trafikverket

213353 0 0 288898 35654 0

Transportstyrelsen

4487 25 0 6721 0 0

Tullverket

20229 0 0 140022 0 0

Umeå universitet

0 0 0 0 0 0

Ungdomsstyrelsen

750 0 0

1250

0 0

Uppsala universitet

3250 0 0 1883 0 0

Utredningen för avveckling av ITPS, Glesbygdsverket och Nutek

0 0 0 0 0 0

Valmyndigheten

0 0 0 0 0 0

Verket för högskoleservice

0 0 0 0 0 0

Verket för innovationssystem

0 0 0 0 0 0

Vetenskapsrådet

0 0 0 0 0 0

Vägverket

0 0 0 0 0 0

Åklagarmyndigheten

3950 3000 3700 3270 0 0

Örebro universitet

2202 0 0 2532 1105 0

Överklagandenämnden för studiestöd

0 0 0 0 0 0

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!