Lastbilsinköp 2009

MyndighetTotalt antal inköpta eller leasade lastbilarVarav antal miljöbilarVarav antal fordon som kan undantas
pga särskilda skäl 
Antal som ej uppfyller kraven

Allmänna reklamationsnämnden

0 - - -

Arbetsdomstolen

0 - - -

Arbetsförmedlingen

0 - - -

Arbetsgivarverket

0 - - -

Arkitekturmuseet

0 - - -

Banverket

111 53 10 48

Blekinge tekniska högskola

0 - - -

Bokföringsnämnden

0 - - -

Bolagsverket

0 - - -

Brottsförebyggande rådet

0 - - -

Brottsoffermyndigheten

0 - - -

Centrala studiestödsnämnden

0 - - -

Datainspektionen

0 - - -

Diskrimineringsombudsmannen

0 - - -

Domstolsverket

0 - - -

Dramatiska institutet

0 - - -

Ekobrottsmyndigheten

0 - - -

Ekonomistyrningsverket

0 - - -

Exportkreditnämnden

0 - - -

Finansinspektionen

0 - - -

Finanspolitiska rådet

0 - - -

Fiskeriverket

0 - - -

Folke
Bernadotteakademin

0 - - -

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

0 - - -

Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS)

0 - - -

Fortifikationsverket

23 13 0 10

Försvarets materielverk

1 0 0 1

Försvarets radioanstalt

0 - - -

Försvarshögskolan

0 - - -

Försvarsmakten

0 - - -

Försäkringskassan

0 - - -

Gentekniknämnden

0 - - -

Granskningsnämnden för radio och TV

0 - - -

Gymnastik-och idrottshögskolan

0 - - -

Göteborgs universitet

1 0 0 1

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

0 - - -

Högskolan i Borås

0 - - -

Högskolan i Dalarna

0 - - -

Högskolan i Gävle

Uppgift saknas

Högskolan i Halmstad

0 - - -

Högskolan i Kalmar

1 1 0 0

Högskolan i Skövde

0 - - -

Högskolan Kristianstad

Uppgift saknas

Högskolan på Gotland

0 - - -

Högskolan Väst

0 - - -

Högskoleverket

0 - - -

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF

0 - - -

Institutet för
rymdfysik

0 - - -

Institutet för språk och folkminnen

0 - - -

Internationella programkontoret för utbildningsområdet

0 - - -

Justitiekanslern

0 - - -

Kammarkollegiet

0 - - -

Karolinska institutet

1 0 0 1

Kemikalieinspektionen

0 - - -

Kommerskollegium

0 - - -

Konjunkturinstitutet

0 - - -

Konkurrensverket

0 - - -

Konstfack

0 - - -

Konsumentverket

0 - - -

Kriminalvården

0 - - -

Kronofogdemyndigheten

Redovisas under skatteverket

Kungliga biblioteket

0 - - -

Kungliga hovs- och slottsstaten

Uppgift saknas

Kungliga musikhögskolan
i Stockholm

0 - - -

Kungliga tekniska högskolan

0 - - -

Kustbevakningen

2 1 1 0

Kärnavfallsfonden

0 - - -

Lantmäteriet

12 4 0 8

Linköpings universitet

1 1 0 0

Livsmedelsverket

0 - - -

Lotteriinspektionen

0 - - -

Luftfartsverket

27 18 9 0

Lunds universitet

0 - - -

Läkemedelsverket

0 - - -

Länsstyrelsen i Blekinge län

0 - - -

Länsstyrelsen i Dalarnas län

1 0 1 0

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

2 0 0 2

Länsstyrelsen i Hallands län

0 - - -

Länsstyrelsen i Jämtlands län

2 0 0 2

Länsstyrelsen i Jönköpings län

1 0 0 1

Länsstyrelsen i Kalmar län

0 - - -

Länsstyrelsen i Kronobergs län

0 - - -

Länsstyrelsen i Norrbottens län

0 - - -

Länsstyrelsen i Södermanlands län

0 - - -

Länsstyrelsen i Uppsala län

0 - - -

Länsstyrelsen i Värmlands län

0 - - -

Länsstyrelsen i Västerbottens län

0 - - -

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

2 0 0 2

Länsstyrelsen i Västmanlands län

1 0 1 0

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

0 - - -

Länsstyrelsen i Östergötlands län

0 - - -

Malmö Högskola

0 - - -

Medlingsinstitutet

0 - - -

Migrationsverket

0 - - -

Mittuniversitetet

0 - - -

Moderna museet

0 - - -

Myndigheten för handikappolitisk samordning

0 - - -

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

0 - - -

Myndigheten för

utländska investeringar i Sverige (ISA)

0 - - -

Mälardalens högskola

0 - - -

Naturhistoriska riksmuseet

0 - - -

Naturvårdsverket

0 - - -

Nordiska Afrikainstitutet

0 - - -

Operahögskolan i Stockholm

0 - - -

Patent- och registreringsverket

0 - - -

Patentbesvärsrätten

0 - -

Polarforskningssekretariatet

0 - - -

Post- och telestyrelsen

0 - - -

Premiepensionsmyndigheten

       

Presstödsnämnden

0 - - -

Radio- och TV-verket

0 - - -

Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

0 - - -

Regionala etikprövningsnämnden i Lund

0 - -

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

0 - - -

Revisorsnämnden

0 - - -

Riksantikvarieämbetet

0 - - -

Riksarkivet och landsarkivet

0 - - -

Riksdagens ombudsmän JO

0 - - -

Rikspolisstyrelsen

0 - - -

Rikstrafiken

0 - - -

Riksutställningar

1 0 0 1

Rymdstyrelsen

0 - - -

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

0 - - -

Rättsmedicinalverket

0 - - -

Sametinget

0 - - -

Sjöfartsverket

5 0 5 0

Skatteverket
(redovisar även Kronofogdemyndigheten) 

0 - - -

Skogsstyrelsen

0 - - -

Smittskyddsinstitutet

0 - - -

Socialstyrelsen

0 - - -

Specialpedagogiska skolmyndigheten

1 1 0 0

Statens biografbyrå

0 - - -

Statens bostadskreditnämnd

0 - - -

Statens energimyndighet

0 - - -

Statens fastighetsverk

1 1 0 0

Statens försvarshistoriska museer

0 - - -

Statens geotekniska institut

0 - - -

Statens haverikommission

0 - - -

Statens historiska museer

0 - - -

Statens inspektion
för försvarsunderrättelseverksamheten
(SIUN)

0 - - -

Statens institut för kommunikationsanalys

0 - - -

Statens institutionsstyrelse

0 - - -

Statens jordbruksverk

24 21 0 3

Statens järnvägar

0 - - -

Statens konstråd

0 - - -

Statens kulturråd

0 - - -

Statens museer för världskultur

Uppgift saknas

Statens musiksamlingar

0 - - -

Statens skolverk

0 - - -

Statens va-nämnd

0 - - -

Statens veterinärmedicinska anstalt

0 - - -

Statens väg- och transportforskningsinstitut

0 - - -

Statistiska centralbyrån

0 - - -

Statskontoret

0 - - -

Stockholms universitet

0 - - -

Strålsäkerhetsmyndigheten

3 0 3 0

Styrelsen för ackreditering
och teknisk kontroll

0 - - -

Svenska institutet för
europapolitiska studier

0 - - -

Sveriges geologiska undersökning

0 - - -

Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut

0 - - -

Säkerhetspolisen

Uppgift saknas

Södertörns högskola

0 - - -

Talboks- och punktskriftsbiblioteket

0 - - -

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

0 - - -

Totalförsvarets forskningsinstitut

2 1 0 1
Totalförsvarets pliktverk 0 - - -

Transportstyrelsen

0 - - -

Tullverket

0 - - -

Umeå universitet

0 - - -

Ungdomsstyrelsen

0 - - -

Uppsala universitet

0 - - -

Valmyndigheten

0 - - -

Verket för högskoleservice

0 - - -

Vetenskapsrådet

0 - - -

Vägverket

0 - - -

Växjö universitet

1 0 0 1

Åklagarmyndigheten

0 - - -

Örebro universitet

0 - - -

Överklagandenämnden för studiestöd

0 - - -

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!