×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Lastbilsinköp 2009

MyndighetTotalt antal inköpta eller leasade lastbilarVarav antal miljöbilarVarav antal fordon som kan undantas
pga särskilda skäl 
Antal som ej uppfyller kraven

Allmänna reklamationsnämnden

0 - - -

Arbetsdomstolen

0 - - -

Arbetsförmedlingen

0 - - -

Arbetsgivarverket

0 - - -

Arkitekturmuseet

0 - - -

Banverket

111 53 10 48

Blekinge tekniska högskola

0 - - -

Bokföringsnämnden

0 - - -

Bolagsverket

0 - - -

Brottsförebyggande rådet

0 - - -

Brottsoffermyndigheten

0 - - -

Centrala studiestödsnämnden

0 - - -

Datainspektionen

0 - - -

Diskrimineringsombudsmannen

0 - - -

Domstolsverket

0 - - -

Dramatiska institutet

0 - - -

Ekobrottsmyndigheten

0 - - -

Ekonomistyrningsverket

0 - - -

Exportkreditnämnden

0 - - -

Finansinspektionen

0 - - -

Finanspolitiska rådet

0 - - -

Fiskeriverket

0 - - -

Folke
Bernadotteakademin

0 - - -

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

0 - - -

Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS)

0 - - -

Fortifikationsverket

23 13 0 10

Försvarets materielverk

1 0 0 1

Försvarets radioanstalt

0 - - -

Försvarshögskolan

0 - - -

Försvarsmakten

0 - - -

Försäkringskassan

0 - - -

Gentekniknämnden

0 - - -

Granskningsnämnden för radio och TV

0 - - -

Gymnastik-och idrottshögskolan

0 - - -

Göteborgs universitet

1 0 0 1

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

0 - - -

Högskolan i Borås

0 - - -

Högskolan i Dalarna

0 - - -

Högskolan i Gävle

Uppgift saknas

Högskolan i Halmstad

0 - - -

Högskolan i Kalmar

1 1 0 0

Högskolan i Skövde

0 - - -

Högskolan Kristianstad

Uppgift saknas

Högskolan på Gotland

0 - - -

Högskolan Väst

0 - - -

Högskoleverket

0 - - -

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF

0 - - -

Institutet för
rymdfysik

0 - - -

Institutet för språk och folkminnen

0 - - -

Internationella programkontoret för utbildningsområdet

0 - - -

Justitiekanslern

0 - - -

Kammarkollegiet

0 - - -

Karolinska institutet

1 0 0 1

Kemikalieinspektionen

0 - - -

Kommerskollegium

0 - - -

Konjunkturinstitutet

0 - - -

Konkurrensverket

0 - - -

Konstfack

0 - - -

Konsumentverket

0 - - -

Kriminalvården

0 - - -

Kronofogdemyndigheten

Redovisas under skatteverket

Kungliga biblioteket

0 - - -

Kungliga hovs- och slottsstaten

Uppgift saknas

Kungliga musikhögskolan
i Stockholm

0 - - -

Kungliga tekniska högskolan

0 - - -

Kustbevakningen

2 1 1 0

Kärnavfallsfonden

0 - - -

Lantmäteriet

12 4 0 8

Linköpings universitet

1 1 0 0

Livsmedelsverket

0 - - -

Lotteriinspektionen

0 - - -

Luftfartsverket

27 18 9 0

Lunds universitet

0 - - -

Läkemedelsverket

0 - - -

Länsstyrelsen i Blekinge län

0 - - -

Länsstyrelsen i Dalarnas län

1 0 1 0

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

2 0 0 2

Länsstyrelsen i Hallands län

0 - - -

Länsstyrelsen i Jämtlands län

2 0 0 2

Länsstyrelsen i Jönköpings län

1 0 0 1

Länsstyrelsen i Kalmar län

0 - - -

Länsstyrelsen i Kronobergs län

0 - - -

Länsstyrelsen i Norrbottens län

0 - - -

Länsstyrelsen i Södermanlands län

0 - - -

Länsstyrelsen i Uppsala län

0 - - -

Länsstyrelsen i Värmlands län

0 - - -

Länsstyrelsen i Västerbottens län

0 - - -

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

2 0 0 2

Länsstyrelsen i Västmanlands län

1 0 1 0

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

0 - - -

Länsstyrelsen i Östergötlands län

0 - - -

Malmö Högskola

0 - - -

Medlingsinstitutet

0 - - -

Migrationsverket

0 - - -

Mittuniversitetet

0 - - -

Moderna museet

0 - - -

Myndigheten för handikappolitisk samordning

0 - - -

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

0 - - -

Myndigheten för

utländska investeringar i Sverige (ISA)

0 - - -

Mälardalens högskola

0 - - -

Naturhistoriska riksmuseet

0 - - -

Naturvårdsverket

0 - - -

Nordiska Afrikainstitutet

0 - - -

Operahögskolan i Stockholm

0 - - -

Patent- och registreringsverket

0 - - -

Patentbesvärsrätten

0 - -

Polarforskningssekretariatet

0 - - -

Post- och telestyrelsen

0 - - -

Premiepensionsmyndigheten

       

Presstödsnämnden

0 - - -

Radio- och TV-verket

0 - - -

Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

0 - - -

Regionala etikprövningsnämnden i Lund

0 - -

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

0 - - -

Revisorsnämnden

0 - - -

Riksantikvarieämbetet

0 - - -

Riksarkivet och landsarkivet

0 - - -

Riksdagens ombudsmän JO

0 - - -

Rikspolisstyrelsen

0 - - -

Rikstrafiken

0 - - -

Riksutställningar

1 0 0 1

Rymdstyrelsen

0 - - -

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

0 - - -

Rättsmedicinalverket

0 - - -

Sametinget

0 - - -

Sjöfartsverket

5 0 5 0

Skatteverket
(redovisar även Kronofogdemyndigheten) 

0 - - -

Skogsstyrelsen

0 - - -

Smittskyddsinstitutet

0 - - -

Socialstyrelsen

0 - - -

Specialpedagogiska skolmyndigheten

1 1 0 0

Statens biografbyrå

0 - - -

Statens bostadskreditnämnd

0 - - -

Statens energimyndighet

0 - - -

Statens fastighetsverk

1 1 0 0

Statens försvarshistoriska museer

0 - - -

Statens geotekniska institut

0 - - -

Statens haverikommission

0 - - -

Statens historiska museer

0 - - -

Statens inspektion
för försvarsunderrättelseverksamheten
(SIUN)

0 - - -

Statens institut för kommunikationsanalys

0 - - -

Statens institutionsstyrelse

0 - - -

Statens jordbruksverk

24 21 0 3

Statens järnvägar

0 - - -

Statens konstråd

0 - - -

Statens kulturråd

0 - - -

Statens museer för världskultur

Uppgift saknas

Statens musiksamlingar

0 - - -

Statens skolverk

0 - - -

Statens va-nämnd

0 - - -

Statens veterinärmedicinska anstalt

0 - - -

Statens väg- och transportforskningsinstitut

0 - - -

Statistiska centralbyrån

0 - - -

Statskontoret

0 - - -

Stockholms universitet

0 - - -

Strålsäkerhetsmyndigheten

3 0 3 0

Styrelsen för ackreditering
och teknisk kontroll

0 - - -

Svenska institutet för
europapolitiska studier

0 - - -

Sveriges geologiska undersökning

0 - - -

Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut

0 - - -

Säkerhetspolisen

Uppgift saknas

Södertörns högskola

0 - - -

Talboks- och punktskriftsbiblioteket

0 - - -

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

0 - - -

Totalförsvarets forskningsinstitut

2 1 0 1
Totalförsvarets pliktverk 0 - - -

Transportstyrelsen

0 - - -

Tullverket

0 - - -

Umeå universitet

0 - - -

Ungdomsstyrelsen

0 - - -

Uppsala universitet

0 - - -

Valmyndigheten

0 - - -

Verket för högskoleservice

0 - - -

Vetenskapsrådet

0 - - -

Vägverket

0 - - -

Växjö universitet

1 0 0 1

Åklagarmyndigheten

0 - - -

Örebro universitet

0 - - -

Överklagandenämnden för studiestöd

0 - - -

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!