Förbrukningsalternativ 2010

Förbrukningsalternativ för fordon förvärvade under år 2010

Myndighet (totalt antal nyförvärv)BensinBensin /
El
Bensin /
Etanol
Bensin /
Metangas
DieselEl /
Etanol

Affärsverket svenska kraftnät (7)

0 1 1 2 3 0

Allmänna reklamationsnämnden (0)

- - - - - -

Arbetsdomstolen (0)

- - - - - -

Arbetsförmedlingen (6)

0 1 1 0 4 0

Arbetsgivarverket (1)

0 0 0 0 1 0

Arbetsmiljöverket (101)

1 6 25 16 53 0

Arkitekturmuseet (0)

- - - - - -

Banverket (2)

0 0 1 0 1 0

Barnombudsmannen (0)

- - - - - -

Blekinge tekniska högskola (0)

- - - - - -

Bokföringsnämnden (0)

- - - - - -

Bolagsverket (0)

- - - - - -

Boverket (0)

- - - - - -

Brottsförebyggande rådet (0)

- - - - - -

Brottsoffer myndigheten (0)

- - - - - -

Centrala etikprövningsnämnden (0)

- - - - - -

Centrala studiestödsnämnden (0)

- - - - - -

Dans- och cirkushögskolan (0)

- - - - - -

Datainspektionen (0)

- - - - - -

Diskrimineringsombudsmannen(0)

- - - - - -

Domstolsverket (25)

0 1 10 7 7 0

Ekobrottsmyndigheten (2)

1 0 1 0 0 0

Ekonomistyrningsverket (0)

- - - - - -

Elsäkerhetsverket (0)

- - - - - -

Energimarknadsinspektione (0)

- - - - - -

Exportkreditnämnden (0)

- - - - - -

Fastighetsmäklarnämnden (0)

- - - - - -

Finansinspektionen (0)

- - - - - -

Finanspolitiska rådet (0)

- - - - - -

Fiskeriverket (0)

- - - - - -

Folke Bernadotteakademin (0)

- - - - - -

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (0)

- - - - - -

Fortifikationsverket (34)

1 0 3 4 26 0

Forum för levande historia (0)

- - - - - -

Försvarets materielverk (2)

0 0 0 0 2 0

Försvarets radioanstalt (5)

0 0 1 1 3 0

Försvarshögskolan (0)

- - - - - -

Försvarsmakten (55)

1 0 0 0 54 0

Försvarsunderrättelsedomstolen (0)

- - - - - -

Försäkringskassan (16)

0 0 2 2 12 0

Gentekniknämnden (0)

- - - - - -

Gymnastik- och idrottshögskolan (0)

- - - - - -

Göteborgs universitet (8)

0 0 0 3 5 0

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (0)

- - - - - -

Högskolan i Dalarna (0)

- - - - - -

Högskolan i Borås (0)

- - - - - -

Högskolan i Gävle (0)

- - - - - -

Högskolan i Halmstad (0)

- - - - - -

Högskolan i Skövde (0)

- - - - - -

Högskolan i Kristianstad (0)

- - - - - -

Högskolan på Gotland (0)

- - - - - -

Högskolan Väst (0)

- - - - - -

Högskoleverket (0)

- - - - - -

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (0)

- - - - - -

Inspektionen för socialförsäkringen (0)

- - - - - -

Inspektionen för strategiska
produkter (0)

- - - - - -

Institutet för arbetsmarknads-politisk utvärdering (0)

- - - - - -

Institutet för rymdfysik (0)

- - - - - -

Institutet för språk och folkminnen (0)

- - - - - -

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (0)

- - - - - -

Internationella programkontoret för utbildningsområdet (0)

- - - - - -

Justitiekanslern (0)

- - - - - -

Karolinska institutet (0)

- - - - - -

Kemikalieinspektionen (1)

0 0 1 0 0 0

Kommerskollegium (0)

- - - - - -

Kompetensrådet för
utveckling i staten
(KRUS) (0)

- - - - - -

Konjunkturinstitutet (0)

- - - - - -

Konkurrensverket (0)

- - - - - -

Konstfack (0)

- - - - - -

Konstnärsnämnden (0)

- - - - - -

Konsumentverket (0)

- - - - - -

Kriminalvården (59)

0 0 14 1 44 0

Kronofogdemyndigheten (0)

- - - - - -

Kungliga biblioteket (0)

- - - - - -

Kungliga Konsthögskolan (0)

- - - - - -

Kungliga Musikhögskolan
i Stockholm (0)

- - - - - -

Kustbevakningen (21)

0 1 6 0 14 0

Kärnavfallsfonden (0)

- - - - - -

Lantmäteriet (27)

0 0 0 0 27 0

Linköpings universitet (0)

- - - - - -

Linnéuniversitetet (20)

8 0 1 3 8 0

Livrustkammaren och Skoklosters slott
med Stiftelsen Hallwylska museet (0)

- - - - - -

Livsmedelsverket (2)

0 0 1 0 1 0

Lotteriinspektionen (1)

0 0 0 0 1 0

Luftfartsverket (56)

1 0 37 9 9 0

Luleå tekniska universitet (2)

0 0 0 0 1 1

Lunds universitet (1)

0 0 0 0 1 0

Läkemedelsverket (3)

0 0 0 1 2 0

Länsstyrelsen i Blekinge län (0)

- - - - - -

Länsstyrelsen i Dalarnas län (5)

0 0 5 0 0 0

Länsstyrelsen i Gotlands län (3)

0 0 0 0 3 0

Länsstyrelsen i Gävleborgs län (2)

0 0 0 0 2 0

Länsstyrelsen i Hallands län (0)

0 0 0 0 0 0

Länsstyrelsen i Jämtlands län (2)

0 0 0 0 2 0

Länsstyrelsen i Jönköpings län (1)

0 0 0 0 1 0

Länsstyrelsen i Kalmar län (1)

0 0 0 0 1 0

Länsstyrelsen i Kronobergs län (1)

0 0 1 0 0 0

Länsstyrelsen i Norrbottens län (5)

0 0 0 0 5 0

Länsstyrelsen i Skåne län (63)

0 1 7 15 40 0

Länsstyrelsen i Stockholms län (0)

- - - - - -

Länsstyrelsen i Södermanlands län (0)

- - - - - -

Länsstyrelsen i Uppsala län (0)

- - - - - -

Länsstyrelsen i Värmlands län (1)

- - - - 1 -

Länsstyrelsen i Västerbottens län (0)

- - - - - -

Länsstyrelsen i Västernorrlands län (0)

- - - - - -

Länsstyrelsen i Västra Götalands län (0)

- - - - - -

Länsstyrelsen i Örebro län (1)

0 0 0 1 0 0

Länsstyrelsen i Östergötlands län (0)

- - - - - -

Malmö Högskola (0)

- - - - - -

Marknadsdomstolen (0)

- - - - - -

Medlingsinstitutet (0)

- - - - - -

Migrationsverket (1)

0 0 0 0 1 0

Mittuniversitetet (0)

- - - - - -

Moderna museet (0)

- - - - - -

Myndigheten för handikappolitisk
samordning (0)

- - - - - -

Myndigheten för internationella
adoptionsfrågor (0)

- - - - - -

Myndigheten för radio och tv (0)

- - - - - -

Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (1)

1 0 0 0 0 0

Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser (0)

- - - - - -

Myndigheten för utländska

investeringar i Sverige (ISA) (0)

- - - - - -

Nationalmuseum med
Prins Eugens Waldemarsudde (0)

- - - - - -

Naturhistoriska riksmuseet (0)

- - - - - -

Naturvårdsverket (0)

- - - - - -

Nordiska Afrikainstitutet (0) 

- - - - - -

Nämnden för statligt stöd
till trossamfund (0)

- - - - - -

Operahögskolan i Stockholm (0)

- - - - - -

Patent- och registreringsverket (0)

- - - - - -

Patentbesvärsrätten (0)

- - - - - -

Pensionsmyndigheten (5)

0 0 3 2 0 0

Polarforskningssekretariatet (1)

0 0 0 0 1 0

Post- och telestyrelsen (0)

- - - - - -

Presstödsnämnden (0)

- - - - - -

Radio- och TV-verket (0)

- - - - - -

Regeringskansliet (2)

0 0 1 0 1 0

Regionala etikprövningsnämnden i
Göteborg (0)

- - - - - -

Regionala etikprövningsnämnden i Linköping (0)

- - - - - -

Regionala etikprövningsnämnden i Lund(0)

- - - - - -

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (0)

- - - - - -

Regionala etikprövnings-
nämnden i Umeå (0)

- - - - - -

Regionala etikprövnings-
nämnden i Uppsala (0)

- - - - - -

Revisorsnämnden (0)

- - - - - -

Riksantikvarieämbetet (0)

- - - - - -

Riksarkivet (3)

0 0 1 0 2 0

Riksgäldskontoret (1)

0 0 1 0 0 0

Rikspolisstyrelsen (522)

83 1 189 2 247 0

Rikstrafiken (0)

- - - - - -

Riksutställningar (0)

- - - - - -

Rymdstyrelsen (0)

- - - - - -

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (0)

- - - - - -

Rättsmedicinalverket (0)

- - - - - -

Sametinget (2)

0 0 0 0 2 0

Sjöfartsverket (10)

1 0 4 0 5 0

Skatteverket (20)

0 1 9 1 9 0

Skogsstyrelsen (8)

0 0 2 0 6 0

Socialstyrelsen (0)

- - - - - -

Specialpedagogiska
skolmyndigheten (1)

0 0 0 0 1 0

Statens beredning för medicinsk utvärdering (0)

- - - - - -

Statens biografbyrå (0)

- - - - - -

Statens bostadskreditnämnd (0)

- - - - - -

Statens energimyndighet (0)

- - - - - -

Statens fastighetsverk (9)

0 0 0 5 4 0

Statens folkhälsoinstitut (0)

- - - - - -

Statens försvarshistoriska museer (0)

- - - - - -

Statens geotekniska institut (1)

0 0 1 0 0 0

Statens haverikommission (0)

- - - - - -

Statens historiska museer (0)

- - - - - -

Statens inspektion för försvars-
underrättelseverksamheten
(SIUN) (0)

- - - - - -

Statens institut för kommunikations-
analys (0)

- - - - - -

Statens institutionsstyrelse (29)

0 0 7 1 21 0

Statens jordbruksverk (44)

0 0 0 0 44 0

Statens järnvägar (0)

- - - - - -

Statens konstråd (0)

- - - - - -

Statens kulturråd (0)

- - - - - -

Statens museer för världskultur (0)

- - - - - -

Statens musiksamlingar (0)

- - - - - -

Statens skolinspektion (0)

- - - - - -

Statens skolverk (0)

- - - - - -

Statens tjänstepensionsverk (0)

- - - - - -

Statens va-nämnd (0)

- - - - - -

Statens veterinärmedicinska anstalt (0)

- - - - - -

Statens väg-och transportforskningsinstitut (8)

7 0 1 0 0 0

Statistiska centralbyrån (2)

0 0 1 0 1 0

Statskontoret (0)

- - - - - -

Stockholms universitet (2)

0 0 0 1 1 0

Strålsäkerhetsmyndigheten (0)

- - - - - -

Styrelsen för ackreditering
och teknisk kontroll (0)

- - - - - -

Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (0)

- - - - - -

Svenska institutet för
europapolitiska studier (0)

- - - - - -

Sveriges geologiska undersökning (2)

0 0 0 0 2 0

Sveriges lantbruksuniversitet (21)

6 0 3 0 12 0

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (1)

0 0 0 0 1 0

Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden (0)

- - - - - -

Södertörns högskola (0)

- - - - - -

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (0)

- - - - - -

Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket (0)

- - - - - -

Tillväxtverket (0)

- - - - - -

Totalförsvarets forskningsinstitut (1)

0 0 1 0 0 0

Trafikanalys (0)

- - - - - -

Trafikverket (100)

3 3 12 8 74 0

Transportstyrelsen (2)

0 0 1 1 0 0

Tullverket (18)

6 0 6 0 6 0

Umeå universitet (0)

- - - - - -

Ungdomsstyrelsen (1)

0 0 1 0 0 0

Uppsala universitet (6)

1 0 1 0 4 0

Utredningen för avveckling av ITPS, Glesbygdsverket och Nutek (0)

- - - - - -

Valmyndigheten (0)

- - - - - -

Verket för högskoleservice (0)

- - - - - -

Verket för innovationssystem (0)

- - - - - -

Vetenskapsrådet (0)

- - - - - -

Vägverket (3)

3 0 0 0 0 0

Åklagarmyndigheten (2)

0 1 0 0 1 0

Örebro universitet (0)

- - - - - -

Överklagandenämnden för studiestöd (0)

- - - - - -


Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!