Antal alkolås 2010

I nedanstående tabell framgår antal alkolås på fordon införskaffade år 2010 och tidigare år. Observera att siffrorna inte ska sammanblandas med antalet införskaffade fordon.

MyndighetAntal lastbilar med alkolås, införskaffade 
innan år 2010
Antal lastbilar med alkolås införskaffade under år 2010Antal personbilar med alkolås införskaffade innan år 2010Antal 
personbilar med alkolås införskaffade under år 2010

Affärsverket svenska kraftnät

0 0 0 0

Allmänna reklamationsnämnden

0 0 0 0

Arbetsdomstolen

0 0 0 0

Arbetsförmedlingen

0 0 0 0

Arbetsgivarverket

0 0 0 0

Arbetsmiljöverket

0 0 2 115

Arkitekturmuseet

0 0 0 0

Banverket

0 1 0 1

Barnombudsmannen

0 0 0 0

Blekinge tekniska högskola

0 0 2 0

Bokföringsnämnden

0 0 0 0

Bolagsverket

0 0 0 0

Boverket

0 0 0 0

Brottsförebyggande rådet

0 0 0 0

Brottsoffer-myndigheten

0 0 0 0

Centrala etikprövnings-nämnden

0 0 0 0

Centrala studiestöds-nämnden

0 0 0 0

Dans- och cirkus-
högskolan

0 0 0 0

Diskriminerings-
ombudsmannen

0 0 0 0

Domstolsverket

0 0 0 0

Ekobrotts-
myndigheten

0 0 0 0

Ekonomistyrnings-
verket

0 0 0 0

Elsäkerhetsverket

0 0 0 0

Energimarknads-
inspektionen

0 0 0 0

Exportkreditnämnden

0 0 0 0

Fastighets-
mäklarnämnden

0 0 0 0

Finansinspektionen

0 0 0 0

Finanspolitiska rådet

0 0 0 0

Fiskeriverket

0 0 1 0

Folke
Bernadotteakademin

0 0 0 0

Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS)

0 0 0 0

Fortifikationsverket

42 10 18 14

Forum för levande historia

0 0 0 0

Försvarets materielverk

0 0 13 3

Försvarets radioanstalt

1 1 3 2

Försvarshögskolan

0 0 0 0

Försvarsmakten

0 0 4 0

Försvarsunder-
rättelsedomstolen

0 0 0 0

Försäkringskassan

0 2 0 0

Gentekniknämnden

0 0 0 0

Gymnastik-
och idrottshögskolan

0 0 0 0

Göteborgs universitet

0 1 0 0

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

0 0 0 0

Högskolan Dalarna

0 0 0 0

Högskolan i Borås

0 0 0 0

Högskolan i Gävle

0 0 0 0

Högskolan i Halmstad

0 0 0 0

Högskolan i Skövde

0 0 0 0

Högskolan Kristianstad

0 0 0 0

Högskolan på Gotland

0 0 1 0

Högskolan Väst

0 0 0 0

Högskoleverket

0 0 0 0

Inspektionen för arbetslöshets-försäkringen

0 0 0 0

Inspektionen för socialförsäkringen

0 0 0 0

Inspektionen för strategiska produkter

0 0 0 0

Institutet för arbetsmarknads-politisk utvärdering

0 0 0 0

Institutet för
rymdfysik

0 0 0 0

Institutet för språk och folkminnen

0 0 0 0

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete

0 0 0 0

Integritetsskyddsmyndigheten

0 0 1 0

Internationella programkontoret för utbildningsområdet

0 0 0 0

Justitiekanslern

0 0 0 0

Karolinska institutet

0 0 1 0

Kemikalieinspektionen

- - - 0

Kommerskollegium

0 0 0 0

Kompetensrådet för
utveckling i staten
(KRUS)

0 0 0 0

Konjunkturinstitutet

0 0 0 0

Konkurrensverket

0 0 0 0

Konstfack

0 0 0 0

Konstnärsnämnden

0 0 0 0

Konsumentverket

0 0 0 0

Kriminalvården

0 0 149 67

Kronofogde-myndigheten

0 0 0 0

Kungliga biblioteket

0 0 0 0

Kungliga Konsthögskolan

0 0 0 0

Kungliga Musikhögskolan
i Stockholm

0 0 0 0

Kustbevakningen

0 1 0 10

Kärnavfallsfonden

0 0 0 0

Lantmäteriet

4 8 3 1

Linköpings universitet

0 0 0 0

Linnéuniversitetet

0 5 0 0

Livrustkammaren och
Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

0 0 0 0

Livsmedelsverket

0 0 1 0

Lotteriinspektionen

0 0 0 0

Luftfartsverket

0 0 0 0

Luleå tekniska universitet

0 0 0 0

Lunds universitet

0 0 0 0

Läkemedelsverket

0 0 0 0

Länsstyrelsen i Blekinge län

0 0 0 0

Länsstyrelsen i Dalarnas län

4 0 0 5

Länsstyrelsen i Gotlands län

2 18 6 0

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

0 1 4 0

Länsstyrelsen i Hallands län

0 0 0 0

Länsstyrelsen i Jämtlands län

1 0 0 0

Länsstyrelsen i Jönköpings län

1 0 0 0

Länsstyrelsen i Kalmar län

1 0 3 1

Länsstyrelsen i Kronobergs län

0 0 2 1

Länsstyrelsen i Norrbottens län

0 0 2 1

Länsstyrelsen i Skåne län

0 0 0 19

Länsstyrelsen i Stockholms län

0 0 0 0

Länsstyrelsen i Södermanlands län

0 0 0 0

Länsstyrelsen i Uppsala län

0 0 0 0

Länsstyrelsen i Värmlands län

0 0 0 0

Länsstyrelsen i Västerbottens län

0 0 0 0

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

4 0 17 3

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

0 0 0 0

Länsstyrelsen i Örebro län

0 0 0 0

Länsstyrelsen i Östergötlands län

0 0 1 0

Malmö Högskola

0 0 0 0

Marknadsdomstolen

0 0 0 0

Medlingsinstitutet

0 0 0 0

Migrationsverket

0 1 13 20

Mittuniversitetet

0 0 0 0

Moderna museet

0 0 0 0

Myndigheten för handikappolitisk samordning

0 0 0 0

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

0 0 0 0

Myndigheten för

radio och tv

0 0 0 0

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

0 0 1 0

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar

och analyser

0 0 0 0

Myndigheten för

utländska investeringar i Sverige (ISA)

0 0 0 0

Nationalmuseum med
Prins Eugens Waldemarsudde

0 0 0 0

Naturhistoriska riksmuseet

0 0 0 0

Naturvårdsverket

0 0 0 0

Nordiska Afrikainstitutet

0 0 0 0

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

0 0 0 0

Operahögskolan i Stockholm

0 0 0 0

Patent- och registreringsverket

0 0 0 0

Patentbesvärsrätten

0 0 0 0

Pensionsmyndigheten

0 0 0 0

Polarforsknings-sekretariatet

0 0 0 0

Post- och telestyrelsen

0 0 3 0

Presstödsnämnden

0 0 0 0

Radio- och TV-verket

0 0 0 0

Regeringskansliet

0 0 0 0

Regionala etikprövnings-
nämnden i Göteborg

0 0 0 0

Regionala etikprövnings-
nämnden i Linköping

0 0 0 0

Regionala etikprövnings-
nämnden i Lund

0 0 0 0

Regionala etikprövnings-
nämnden i Stockholm

0 0 0 0

Regionala etikprövnings-
nämnden i Umeå

0 0 0 0

Regionala etikprövnings-
nämnden i Uppsala

0 0 0 0

Revisorsnämnden

0 0 0 0

Riksantikvarieämbetet

0 0 0 0

Riksarkivet

0 0 2 1

Riksgäldskontoret

0 0 0 0

Rikspolisstyrelsen

0 0 3 22

Rikstrafiken

0 0 0 0

Riksutställningar

0 0 0 0

Rymdstyrelsen

0 0 0 0

Rådet för Europeiska
socialfonden i Sverige

0 0 0 0

Rättsmedicinalverket

0 0 0 0

Sametinget

0 0 0 0

Sjöfartsverket

1 4 35 4

Skatteverket

0 0 0 0

Skogsstyrelsen

0 1 0 9

Socialstyrelsen

0 0 0 0

Specialpedagogiska skolmyndigheten

0 0 1 0

Statens beredning för medicinsk utvärdering

0 0 0 0

Statens biografbyrå

0 0 0 0

Statens bostadskreditnämnd

0 0 0 0

Statens energimyndighet

0 0 0 0

Statens fastighetsverk

10 2 17 8

Statens folkhälsoinstitut

0 0 0 0

Statens försvarshistoriska museer

0 0 0 0

Statens geotekniska institut

0 0 0 0

Statens haverikommission

0 0 0 0

Statens historiska museer

0 0 0 0

Statens inspektion
för försvars-
underrättelse-verksamheten
(SIUN)

0 0 0 0

Statens institut för kommunikations-
analys

0 0 0 0

Statens institutionsstyrelse

0 0 58 15

Statens jordbruksverk

24 46 0 1

Statens järnvägar

0 0 0 0

Statens konstråd

0 0 0 0

Statens kulturråd

0 0 0 0

Statens museer
för världskultur

0 0 0 0

Statens musiksamlingar

0 0 0 0

Statens skolinspektion

0 0 0 0

Statens skolverk

0 0 0 0

Statens tjänste-
pensionsverk

0 0 0 0

Statens va-nämnd

0 0 0 0

Statens veterinärmedicinska anstalt

0 0 0 0

Statens väg- och transportforsknings-institut

4 0 5 0

Statistiska centralbyrån

0 0 0 0

Statskontoret

0 0 0 0

Stockholms universitet

0 0 1 0

Strålsäkerhets-
myndigheten

0 0 0 0

Styrelsen för ackreditering
och teknisk kontroll

0 0 0 0

Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete

0 0 0 0

Svenska institutet för
europapolitiska studier

0 0 0 0

Sveriges geologiska undersökning

0 0 3 1

Sveriges lantbruksuniversitet

4 0 7 0

Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut

1 0 0 0

Säkerhets- och
integritetsskydds-nämnden

0 0 0 0

Södertörns högskola

0 0 0 0

Talboks- och punktskriftsbiblioteket

0 0 0 0

Tandvårds- och läkemedelsförmåns-verket

0 0 0 0

Tillväxtverket

0 0 0 0

Totalförsvarets forskningsinstitut

0 0 0 0

Trafikanalys

0 0 0 0

Trafikverket

0 0 0 17

Transportstyrelsen

0 0 27 2

Tullverket

0 0 24 0

Umeå universitet

2 0 0 0

Ungdomsstyrelsen

0 0 0 0

Uppsala universitet

0 0 0 0

Utredningen för avveckling av ITPS, Glesbygdsverket och Nutek

0 0 0 0

Valmyndigheten

0 0 0 0

Verket för högskoleservice

0 0 0 0

Verket för innovationssystem

0 0 0 0

Vetenskapsrådet

0 0 0 0

Vägverket

0 0 0 0

Åklagarmyndigheten

0 0 0 0

Örebro universitet

0 0 0 0

Överklagandenämnden för studiestöd

0 0 0 0

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!