Officiell statistik för vägtrafikolyckor

Här hittar du officiell statistik för tidigare år och preliminär statistik för innevarande år. Den officiella statistiken över vägtrafikolyckor med personskada baseras på polisrapporterade uppgifter i Strada. Statistiken publiceras uppdelat på dödade och skadade och uppdateras året efter när Trafikanalys har fastställt den. 

Mål för att minska antalet omkomna i vägtrafikolyckor

Sverige har sedan 2007 som mål att antalet omkomna i vägtrafikolyckor ska halveras till 2020. Det innebär att antalet omkomna i trafiken då inte får överstiga 220. Uppgifterna om dödade kontrolleras noggrant mot andra källor och håller hög kvalitet.

Antal omkomna i vägtrafikolyckor 2006-2018

Antal omkomna i vägtrafikolyckor 2006-2018. *Från och med 2010 räknas inte självmord med i statistiken för omkomna i trafikolyckor.

Som diagrammet ovan visar har den positiva trafiksäkerhetsutvecklingen sedan 2010 stagnerat. När utvecklingen över de senaste åren studeras i förhållande till målet om max 220 dödade i vägtrafiken år 2020 ser det inte ut som att målet kommer att nås om man inte sätter in ytterligare åtgärder utöver de redan planerade.

Omkomna i vägtrafikolyckor 2018

Omkomna i vägtrafik 2018

Under 2018 omkom 324 personer i vägtrafikolyckor, varav 77 personer omkom i mötes- och omkörningsolyckor med motorfordon. *Från och med 2010 räknas inte självmord med i statistiken för omkomna i trafikolyckor.

75 personer omkom i mötesolyckor och 2 i omkörningsolyckor. Mötesolyckor är den olyckstyp som haft den största ökningen under 2018: 32 personer fler än under 2017, en ökning på 74 procent. En mötesolycka innebär en kollision mellan mötande motorfordon (exklusive moped) och är den olyckstyp som dominerar i gruppen mötes- och omkörningsolyckor.

61 av de 77 omkom på statlig väg med hastighetsbegränsning mellan 70-90 km/h.

Skadade i vägtrafikolyckor

De som skadas i vägtrafikolyckor rapporteras av polisen som antingen lätt eller svårt skadade. Vad gäller antalet skadade vet vi att polisen inte känner till alla. Sedan 2013 har polisen även haft stora bortfall som beror på deras ärendehanteringssystem.

Svårt skadad: Person som erhållit brott, krosskada, sönderslitning, allvarlig skärskada, hjärnskakning eller inre skada. Eller personskada som medför inläggning på sjukhus.

Lindrigt skadad: Person som skadats men inte uppfyller ovan kriterier

Enligt definitionen för officiell statistik så exkluderas:

  • Omkomna och skadade av annan orsak än krockvåld
  • Omkomna av avsiktlig handling
  • Omkomna 30 dagar eller mer från olyckstillfället
  • Omkomna och skadade i fallolyckor bland gående
  • Omkomna och skadade i olyckor utan att vägfordon varit inblandat, t.ex. påkörd gående av spårbunden trafik.
  • Omkomna och skadade utanför vägtrafikområdet, exempelvis snöskoterolyckor
  • Omkomna och skadade som endast rapporterats av sjukvården, räknas inte till den officiella statistiken i dagsläget.

Läs mer om statistiken på nationell och regional nivå.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!