Hantering av personuppgifter i vägtrafikregistret

Transportstyrelsen ansvarar för vägtrafikregistret som är en av Sveriges största databaser. Vägtrafikregistret innehåller bland annat personuppgifter.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Var och en har rätt att ta del av sina egna uppgifter. Alla uppgifter i vägtrafikregistret är offentliga förutom när det föreligger sekretess.

Personuppgifter förs i vägtrafikregistret i samband med registreringar om

 • fordon
 • körkort
 • yrkestrafik
 • förarprov
 • parkeringsanmärkningar
 • förarkort för färdskrivare.

Vilka uppgifter som ska registreras i vägtrafikregistret framgår av vägtrafikdataförordningens och ändamålen för vilka ändamål som behandling får ske framgår av vägtrafikdatalagen.

Personuppgifter

Personuppgifterna i form av aktuella uppgifter om personers identitet i vägtrafikregistret hämtas dagligen från Skatteverket och innehåller uppgifter om personnummer, namn, adress, födelseland och status (utvandrad, obefintlig, etc.).

Med stöd av vägtrafikdataförordningen (se bilaga 2, första punkten) registreras varje år alla 14-åringar som finns folkbokförda i Sverige i vägtrafikregistret. Registreringen görs som ett led i vår myndighetsutövning. Syftet med registreringen är att underlätta den framtida handläggningen av ärenden om körkort, körkortstillstånd, utbildningar och för att kunna registrera andra uppgifter som enligt lag måste finnas i vägtrafikregistret. Identitetsuppgifter används även för att kunna utfärda behörighetshandlingar med korrekta uppgifter, t ex. ett körkort.

Fordonsuppgifter

Uppgifterna om fordon används som en förteckning över alla registreringspliktiga fordon och gäller förvärvsdatum och ägar-, besiktnings-, trafikförsäkrings- och skatteförhållanden samt fordonets tekniska data.

Uppgifterna används även för kontroll samt identifiering av fordon och förhållanden som hänger samman med fordonsinnehav och ska tillgodose samhällets behov av information i dessa frågor.

I vägtrafikregistret förs också personuppgifter för den som

 • har auktorisation som bilskrotare
 • har ett beslut om att vara ansvarsbärande för ett företags fordon
 • är registrerad importör av fordon
 • är registrerad innehavare av tillstånd till typbesiktning
 • är registrerad innehavare av saluvagnslicens
 • är registrerad tillverkare.

Körkortsuppgifter

Vägtrafikregistret innehåller uppgifter om en persons körkort, taxiförarlegitimation och andra uppgifter med nära anknytning till dessa behörigheter. Uppgifterna används vid handläggning av frågor och ärenden som rör behörighet att köra fordon och för kontroll av körkortsbehörighet och taxiförarlegitimation. De ska också tillgodose samhällets behov av information i dessa frågor. Under körkortsuppgifter antecknas också innehav av ADR-intyg.

Vägtrafikregistret innehåller även anmälningar enligt lagen om omhändertagande av berusad person (LOB-anmälan). En sådan anmälan registreras även för den som inte har körkort.

Förarprovsuppgifter

Uppgifter om genomförda förarprov används som stöd för administrationen av förarprovsverksamheten, handläggningen av ärenden och för utfärdande av behörighetshandlingar. Uppgifterna rör till exempel inbokade och utförda prov.

Yrkestrafikuppgifter

Uppgifterna om yrkestrafik används vid den handläggning som rör yrkesmässig trafik. Uppgifterna utgör en förteckning över vem som har trafiktillstånd samt vilka fordon som omfattas, och de används för att kontrollera att trafiken bedrivs i överensstämmelse med tillståndet.

Vidare finns uppgifter om ansökningar och beslut rörande förarkort för färdskrivare, utfärdade förarkort och anmälan om stulet, förlorat eller felaktigt förarkort. Det finns även uppgifter om tillståndshavare för yrkesmässig trafik, taxitrafik och för biluthyrning samt personuppgifter för dem som registrerats som ansvariga för trafikutövningen.

Parkeringsanmärkningar

Vägtrafikregistret innehåller uppgifter om parkeringsanmärkningar som utfärdats av polis och kommun (trafikövervakande myndigheter). Uppgifterna används för att följa upp att parkeringsanmärkningar betalas och för redovisningen av betalningarna.

Om du endast anger personnummer i din ansökan om ett registerutdrag, kan vi inte redovisa några uppgifter om parkeringsanmärkningar. Du måste även ange ärendenummer eller registreringsnummer. Detta finns angivet på den utfärdade parkeringsanmärkningen och på de eventuella påminnelser som Transportstyrelsen sänder till fordonsägaren. Utdraget kan bland annat omfatta följande uppgifter: datum, belopp, eventuellt förhöjd avgift och utsänd påminnelse.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!