E27. Nöduppställningsplats

Nöduppställningsplats
Märket anger plats för uppställning av fordon vid haveri, motorstopp eller liknande. Symbol för hjälptelefon eller brandsläckare kan vara infogad i märket. Märket är utformat efter förhållandena på platsen. Används märket som förberedande upplysning om nöduppställningsplats anges avståndet på en tilläggstavla.

Vägmärkesfiler