Avdrag och förmånsbeskattning av trängselskatt

Här hittar du information om trängselskatt för leasingbilar, arbetsresor och förmånsbilar samt förmånsbeskattning av trängselskatt och infrastrukturavgift för broar.

Frågor och svar

Det är den som är registrerad ägare/brukare av fordonet i vägtrafikregistret (VTR) som är skattskyldig. Om ett företag äger en bil och "lånar" ut den till en anställd som förmånsbil/tjänstebil så är företaget skattskyldig och debiteras skatter och avgifter. Om företaget leasar en bil och lånar ut den till en anställd som förmånsbil/tjänstebil så är företaget brukare av bilen och därmed också skattskyldig.

Förutsättning för att leasing ska registreras är att leasinggivaren är en näringsidkare och att det framgår av avtalet att nyttjanderätten upplåtits i minst ett år. I leasing (som måste gälla minst ett år) är det leasinggivaren (en näringsidkare i yrkesverksam roll) som äger fordonet. Brukaren anses däremot som registrerad ägare och ansvarar därför för fordons- och trängselskatt, avgifter, parkeringsanmärkning och trafikförsäkring. Brukare är alltid den som leasar av leasingbolaget/givaren. Privatperson eller företag – vilket som.

Leasinggivaren upplåter fordonet till brukaren. Eftersom leasinggivaren är ägare till fordonet hindrar en leasingmarkering registrering av ägarbyte och avregistrering, till skillnad från kreditköpsfallen. Endast leasinggivaren kan ändra/byta brukare, släppa leasingspärr, göra ägarbyte på fordonet till ny ägare.

Vid resa med privat bil i tjänsten:

  • Behandlas som kostnadsersättning – ingen skatt.
    På kontrolluppgiften ska ersättningen endast anges med ett kryss.

Vid resa med privat bil till och från arbetet:

  • Behandlas som lön – skattepliktigt.

Avdrag för trängselskatt följer samma regler som övriga avdrag.

Alla arbetsresor
Antingen: Avstånd bostad-arbetsplats minst 5 km, tidsvinst minst 2 tim.
Eller: Bilen används i tjänst minst 160 dagar, minst 300 mil.

Arbetsresor de dagar du använder bilen i tjänst
Bilen används i tjänst minst 60 dagar, minst 300 mil.
Avdrag beviljas för belopp över 10.000 kr (inkomstår 2012)

Alla utgifter som krävs för din verksamhet får du dra av som kostnad, inklusive trängselskatt. Det kan dock vara en bedömningsfråga om just din verksamhet kräver utgifter för trängselskatt. Kontrollera med Skatteverket!

Från den 1 januari 2018 ingår inte trängselskatten i det schablonmässigt beräknade bilförmånsvärdet. Förmån av trängselskatt vid privat körning med förmånsbil ska i stället värderas och beskattas separat. Detsamma gäller infrastrukturavgift för broar.

Arbetsgivaren ska då för varje månad beräkna och redovisa förmånen för respektive anställd. Förmånen är skattepliktig först den andra månaden efter den då en privat passage skett.

Mer information samt en förenklad beräkningsmodell hittar du på Skatteverkets webbplats.

De underlag som Transportstyrelsen lämnar ut idag för betalning av trängselskatt och infrastrukturavgift för broar, tillsammans med körjournal, är fullt tillräckligt för att beräkna förmånsvärdet med hjälp av Skatteverkets förenklade beräkningsmodell.

Skatteverkets förenklade beräkningsmodell kan användas för både singelavi och samlingsavi.

Det blir ingen förmån om den anställde själv betalar hela det skattepliktiga förmånsbeloppet till arbetsgivaren – kontant eller med ett nettolöneavdrag. I så fall behövs ingen redovisning men beräkningsunderlaget måste ändå sparas.

Den uppgiften bör med tillräcklig precision framgå av den anställdes körjournal. Med hjälp av körjournalen och beslutet från Transportstyrelsen kan förmånen beräknas med ledning av Skatteverkets förenklade beräkningsmodell.

Om företaget vill begära ut detaljerad passageinformation är det viktigt att påpeka att den inte tar hänsyn till exempelvis flerpassageregeln i Göteborg och inte heller de maxbelopp som gäller i Göteborg och Stockholm. Det kan därför uppstå en differens mellan antal passager och det belopp som ska betalas. Det är därför vår rekommendation att man utgår från Skatteverkets förenklade beräkningsmodell och med hjälp av körjournalen beräknar förmånen utifrån det belopp som gäller enligt våra beslut.

Vi har bedömt att behörighetskoden inte är en tillräckligt säker inloggningsmetod för att visa den uppgiften. Tidpunkt visas därför endast vid inloggning med e-legitimation.

Vi har i dagsläget inga planer på att ändra vad som visas för respektive inloggningsmetod.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!