Undantag från trängselskatt

Trängselskatt tas ut för bilar, även för samtliga miljöbilar. Med bil avses personbil, lastbil och buss. Övriga fordonsslag (t.ex. släp, traktorer och motorredskap) är undantagna.

I lagen om vägtrafikdefinitioner (2001:559) definieras en bil på följande sätt:

"Ett motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar eller med band och som inte är att anse som en motorcykel eller en moped. Bilar delas in i personbilar, lastbilar och bussar."

Följande fordon är automatiskt undantagna från trängselskatt:

  • utryckningsfordon
  • bussar med totalvikt av minst 14 ton
  • diplomatregistrerade fordon
  • motorcyklar
  • militära fordon.

Ansökan om befrielse för den som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du har ett svenskt parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan du ansöka hos Skatteverket om att undanta ett fordon från trängselskatteplikt. Ansökan kan avse egen eller någon annans bil. Innehav av parkeringstillstånd ska styrkas, detta kan göras t.ex. med kopia på fram- och baksida av parkeringstillståndet eller med kopia på kommunens beslut.

Om det finns synnerliga skäl kan Skatteverket undanta två bilar från skatteplikt för trängselskatt. Synnerliga skäl kan exempelvis vara när det gäller bilar ägda av föräldrar till ett rörelsehindrat barn som bor på skilda håll.

Om ansökan avser underårig och båda föräldrarna är vårdnadshavare måste båda föräldrarna skriva under ansökan

Ett beslut om befrielse från trängselskatteplikt gäller till och med parkeringstillståndets sista giltighetsdag. Beslutet kan dock upphöra att gälla tidigare, t.ex. om bilen byter ägare. Observera att om parkeringstillståndet förlängs eller förnyas måste en ny ansökan om befrielse från skatteplikt för trängselskatt göras hos Skatteverket.

Om Skatteverket beviljar undantag från skatteplikt gäller undantaget i både Göteborg och Stockholm.

Om du har frågor angående detta är du välkommen att kontakta Skatteverket.

Flerpassageregeln i Göteborg

Flerpassageregeln i Göteborg innebär att en bil som passerar flera betalstationer inom 60 minuter bara beskattas en gång. Det belopp som då ska betalas är det högsta beloppet av de passagerna. Observera att flerpassageregeln endast gäller i Göteborg.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!