Var och varför just där?

Här får du svar på frågor om trängselskatt i Göteborg som gäller ämnet "Var?".

Betalstationerna är i första hand placerade så att de ska motverka trängsel så effektivt som möjligt nu och framöver. I Göteborg har vi trängsel i vissa delar av centrala staden men framförallt på de stora trafiklederna till, från och runt staden. Därför finns betalstationer på exempelvis E6, E20, E45, Rv 40, Lundbyleden och Västerleden (Älvsborgsbron).

Vissa betalstationer har också placerats så att trafik inte ska ledas in på mindre gator eller i områden som inte är avsedda för tung och tät trafik.

Läs mer om betalstationernas placering.

Trafikverket har tillsammans med Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Region Halland utrett hur trängselskattesystemet ska utformas. Uppdraget var att ta fram det bästa möjliga trängselskattesystemet med utgångspunkt i de mål som ställdes upp för utredningen:

  • Minska trängseln
  • Förbättra miljön
  • Bidra till finansieringen av det Västsvenska paketet.

I utredningen har ett stort antal olika utformningsförslag prövats. Effekter gentemot uppställda mål har beräknats med hjälp av avancerade trafik- och prognosmodeller. Vidare har strävan varit att inte dela bostadsområden eller andra grannskap, att stationerna ska minska arbetspendlingen med bil så effektivt som möjligt, att undvika genomfartstrafik i bostadsområden och att skapa ett så enkelt och lättförståeligt system som möjligt.

Alla fordon som befinner sig i ett trängselbelastat område bidrar till den totala trängseln. Ofta är trängseln stor in mot Göteborgs centrum på morgonen och ut från Göteborg på eftermiddagen.

Trafikminskningen i Stockholm ligger på 15-18 procent jämfört med 2005 då trängselskatt ännu inte hade införts. Sedan dess har det skett en generell trafikökning i Stockholmsområdet, men effekten av trängselskatten är bestående eller till och med något ökande.

Genomförda trafikanalyser indikerar att trafikdämpningen över trängselskatteområdets gräns kommer att bli ungefär lika stor i Göteborg som i Stockholm. I och med att trängseln på de stora trafiklederna minskar kommer återstående trafik att komma fram snabbare och smidigare med mindre risk för störningar.

I en storstad med mycket trafik så löser inte trängselskatt all problematik. Trafiken kan ses som ett flöde, täpper man till på vissa ställen söker sig flödena till andra delar. Så visst finns det fortfarande trängsel i Stockholm, men inte lika mycket, inte på samma ställen och kötiderna har minskat med ca 30-50 procent.

Stationerna utmed leden finns till för att skydda de boende i bostadsområdena i Backa och Brunnsbo från oönskad genomfartstrafik som annars skulle uppstå på grund av betalstationerna på Lundbyleden och E6.

Ett sådant alternativ har undersökts. Detta valdes dock bort då det skulle separera Backa och Brunnsbo från Backaplan. Med det beslutade systemet hålls större delen av Hisingen samman utanför trängselskatteområdets gräns. Trängseln finns utmed E6 Kungälvsleden.

Vi har valt att undvika att dela bostadsområden, så långt det är möjligt.

Lindholmen tillhör i huvudsak det centrala Göteborg och ligger därför inom trängselskatteområdet.

Betalstationen på Sankt Sigfridsgatan är till för att skydda de boende i Örgryteområdet från oönskad genomfartstrafik, som annars skulle välja denna väg istället för E6 genom Gårda.

Stationen är till för att motverka trängsel på Älvsborgsbron och dess tillfarter nu och i framtiden samt att dämpa trafikökningen på Söder-Västerleden. God framkomlighet på denna led är viktig för såväl näringslivets transporter till hamnen som för kollektivtrafik och övrig trafik. Utan denna station skulle trängsel och köbildning på leden öka.

Stationerna finns till för att skydda de boende i bostadsområdena i Backa och Brunnsboområdet från oönskad genomfartstrafik som annars skulle uppstå på grund av betalstationerna på Lundbyleden och E6. Detta gäller oavsett färdriktning.

Följdfråga: Om problem uppstår på grund av betalstationerna på Lundbyleden och E6, varför då inte bara ta bort dem istället för att sätta upp ytterligare stationer längs E6?

Lundbyledens östra del och E6 vid Tingstadstunneln tillhör de trafikleder i Göteborg som har mest trängsel. Betalstationerna behövs för att minska trängseln på dessa leder. Betalstationen på Lundbyleden syftar också till att trafiken mellan E6 Kungälvsleden och hamnen styrs över till Norrleden.

Trängselskatt tas ut där vi har trängsel. I Göteborg har vi trängsel på de stora in- och utfartslederna, bland annat E6 Kungälvsleden och Lundbyleden.

Trängselskatten syftar också till att dämpa arbetspendlingen med bil till verksamhetsområden i centrala Göteborg. Lindholmen och Ringön är stadsdelar som numera räknas till centrala Göteborg.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!