Behörighet på traditionsfartyg

För att ett fartyg ska få kallas för ett traditionsfartyg ska vissa kriterier vara uppfyllda. Det är Transportstyrelsen som beslutar om vilka fartyg som är ett traditionsfartyg. Här beskrivs vad ett traditionsfartyg är och hur du gör om du vill tjänstgöra på ett sådant.

För att erhålla en behörighet för traditionsfartyg eller ångdrivet fartyg krävs teoretisk utbildning och sjöpraktik. För att underlätta rekryteringen till dessa fartyg har det skapats 11 speciella behörigheter. Till dessa krävs kortare sjöpraktik än vad som krävs för erhållande av andra behörigheter.

Läs mer om de olika behörigheterna för traditionsfartyg på vår behörighetsguide.

All praktik som krävs för att få en behörighet för traditionsfartygs måste dokumenteras i en av Transportstyrelsen godkänd praktikjournal.

Läs mer om traditionsfartyg.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!